Boekgegevens
Titel: Het kind in zijne eerste levensjaren: wenken voor ouders
Serie: Werken der Maatschappij tot nut van 't algemeen, 5:6
Auteur: Allebé, Gerardus Arnoldus Nicolaus
Uitgave: Leiden: D. du Mortier & Zoon, 1853
Maatschappij: Tot Nut van 't Algemeen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 655 D 51
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203153
Onderwerp: Pedagogiek: opvoedingspraktijk
Trefwoord: Opvoedingsondersteuning
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het kind in zijne eerste levensjaren: wenken voor ouders
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 54 —
F
■val tot een algemeen praatvertrek mag gemaakt worden.
Maar klaiia kon niet meer slapen: zij gelastte de Laker
liaar het kind terug te hrengen, en gehoor gevende aan
zij wist zelve niet welke stem, die in haar Linnenste sprak,
legde zij het voor de eerste maal aan haar' zuiveren hoe-
zem, en zie! de jongen gedroeg zich, alsof hij te voren
les genomen had. l^e zelfvoldoening, die demoeder daar-
bij smaakte, de onvergelijkelijk streelende gewaarwording,
die haar, om zoo te spreken, doortintelde, deed haar bij
zich zelve denken: "Hoe is 't toch mogelijk, dat er moe-
"ders zijn, die van dit zalig gevoel willens en wetens
"afstand doen!"
Klara wist, dat het ter wereld brengen van een kind,
wel is waar, niet noodwendig een' ziekte-toestand ver-
oorzaakt , maar toch ligt aanleiding kan geven tot ziekten
van velerlei aard, en dat het kraambed, al bevindt de
vrouw zich naar omstandigheid nog zoo welvarend, met
omzigtigheid behoort uitgevierd te worden. Gedurende de
vier eerste dagen na hare bevalling onthield zij zich van
vleeschkost, zich vergenoegende met melkspijs, rijst, brood
en zachte groente; ook verliet zij het bed niet, voordat zij
zeker wist het gerust te mogen doen; zij begreep ten volle,
dat de gezondheid van haar kind, zoo lang het aan de
borst zou zijn, afliankelijk zou blijven van haar' eigen'
gezondheidstoestand, en dit was voor haar eene reden te
meer, om geene onvoorzigtigheid te begaan. In de eerste
dagen had zij zich moeten bepalen tol het houden van een
waakzaam oog op de handelwijze van hare baker; maar
na den negenden dag begon zij deel te nemen aan de ver-
])leging van haar' kleinen albert, en zoo trofDr. westers
haar op zekeren ochtend, terwijl zij bezig was liaar kind te
kleeden. Zij was nog een weinig bleek; maar hare oogen
schitterden van vreugd, en 't scheen, dat zij, moeder ge-
worden, meer vrijmoedigheid en zelfvertrouwen had ge-
kregen dan zij vroeger bezat.
"Zie mij dien jongen eens, Doctor! Zie eens, hoe trouw
uw raad gevolgd wordt; hij is, zoo als gij aanbevolen he])t,
losjes gekleed, zonder bakerspelden. De baker kijkt wel
wat zuinig, maar ïA' ben de moederl ik ben de haas. Als