Boekgegevens
Titel: Het kind in zijne eerste levensjaren: wenken voor ouders
Serie: Werken der Maatschappij tot nut van 't algemeen, 5:6
Auteur: Allebé, Gerardus Arnoldus Nicolaus
Uitgave: Leiden: D. du Mortier & Zoon, 1853
Maatschappij: Tot Nut van 't Algemeen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 655 D 51
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203153
Onderwerp: Pedagogiek: opvoedingspraktijk
Trefwoord: Opvoedingsondersteuning
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het kind in zijne eerste levensjaren: wenken voor ouders
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 14 -
"Wij moeien dus door de opvoeding in onze kinderen
"den vaslen wil opwekken, om zoo volmaakl te worden
"als liun aanleg toelaat."
"Volmaakl worden," zei klara, "o, dat doel is lieer-
"lijk; maar wie kan dat? Ik heb altijd geleerd, dal nie-
"mand op aarde volmaakl is."
"De volmaaktheid bereiken ," antwoordde VALKENIIUIZE ,
"neen, dal kunnen wij hier op aarde nog niet, maar haar
^^naderen, ja, dat kunnen we, als wij er maar den vasten
"wil toe hebben, en in afwachting dat wij hiernamaals de
"volmaaktheid bereiken mogen, is hel naderen tot vol-
"maaktheid toch het ware doel van dit leven."
"Maar," vervolgde klara, "ik kan mij de a^olmaaktheid
"niet regt duidelijk voorstellen; de een zal zich van de
"volmaaktheid dil en de ander weêr een ander denkbeeld
"maken."
Daai'op hernam VALKENiiuiZE: "Is niet aan alle menschen
"een toonbeeld van volmaaktheid in Christus ter navolging
"gegeven ? En als het beeld van volkomenheid, dat verschil-
"Jende menschen zich vormen, alleen in minder wezenlijke
"bijzonderheden, in bijzaken verschilt, zoo zal daaruit geen
"kwaad ontstaan, als wij maar opmerkzaam zijn op één punt
"en wel op dit: dat wij de volmaaktheid niet gaan zoeken in 't
"bezit van deze of gene op zich zelve staande hoedanigheid,
"maar in veredeling van ons geheele wezen. Streven naar
"volmaaktheid, zal hel dien naam verdienen, mag niet een-
"zijdig wezen. Sti'even naar volmaaktheid in alle rigtingen,
"dat is te zeggen: streven naar gestadig toenemende ver-
"edeling van het hart; streven naar gestadig toenemende
"verheldering of opscherping van liet verstand; streven
"eindelijk naar versterking van het ligchaam en bevestiging
"van de gezondheid; zietdaar het ware doel van hel leven
"cn dus ook van de opvoeding. Daar moet het heen, vrien-
"dinnen! uwe kinderen Ie doen worden edel van inborst,
"lielder van hoofd, gezpnd, sterk en vlug van ligchaam,
"dat moet uw oogmerk wezen; gij moet in uwe kinderen
"den krachtigen Avil opwekken om te worden:
"al edeler van inborst,
"al helderder van hoofd,