Boekgegevens
Titel: Het kind in zijne eerste levensjaren: wenken voor ouders
Serie: Werken der Maatschappij tot nut van 't algemeen, 5:6
Auteur: Allebé, Gerardus Arnoldus Nicolaus
Uitgave: Leiden: D. du Mortier & Zoon, 1853
Maatschappij: Tot Nut van 't Algemeen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 655 D 51
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203153
Onderwerp: Pedagogiek: opvoedingspraktijk
Trefwoord: Opvoedingsondersteuning
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het kind in zijne eerste levensjaren: wenken voor ouders
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 177 --
eene heilzame opwekking aan alle ligchaamsdeelen; zij
verhoedt het scheefgroeijen , • verruimt de horst, is eeu
voorbehoedmiddel tegen vele ziekten, en inzonderheid
tegen horstkwalen en tering; zij maakt bestand tegen ver-
moeijenissen en tegen de wisselvalligheid van ons klimaat.
Daar zij aan het ligchaam behendigheid en vlugheid bijzet,
heeft zij menig een' in staat gesteld zich zeiven of een'
ander' uit levensgevaren te redden, waarin de niet in
gymnastiek geoefende mensch zijn leven verliest. Maar
deze oefeningen werken ook ten goede op het gemoed en
op den geest. Op den geest zeg ik: het denkvermogen
van de kinderen, door 't leeren ingespannen, heeft ver-
poozing noodig. De gymnastie schenkt niet alleen de
noodige verpoozing aan de hersenen, die de werktuigen
zijn van het denken, maar brengt de heilzame opwekking,
welke zij aan de overige ligchaamsdeelen verschaft, tot
de hersenen over. Kundige Onderwijzers getuigen, dat de
knapen, die de grootste vorderingen gemaakt hebben iii de
gymnastische oefeningen, veelal ook in 't leeren hunne mak-
kers vooruitstreven. Dat de gymnastiek een' zeer heil-
zamen invloed oefent op het gemoed, is nog veel duide-
lijker. Immers zij wekt of onderhoudt opgeruimdheid en
vrolijkheid, maar vrolijkheid zonder uitgelatenheid of wan-
orde, want ondergeschiktheid is bij deze oefeningen een
vereischte. Deze gewennen den kweekeling aan gehoor-
zamen en handelen; zij leeren hem zich in te spannen,
bij inspanning te volharden, de moeijebjkheid door wils-
kracht te overwinnen; zij wekken prijzenswaardigen na-
ijver, schenken een betamelijk zelfvertrouwen, geven tegen-
woordigheid van geest in gevaren, noodzaken het vadzige
kind tot inspanning zijner krachten, leeren het vrees-
achtige zijne kleinmoedigheid overwinnen, houden het
moedige van overmoed terug, enz. Kortom, de gymnas-
tiek bevordert de vastheid van karakter, verhoogt den
moed, vermeerdert de wilskracht; zoo ik al hare welda-
den in korte woorden moest zamenvatten, zou ik zeg-
gen: zij kweekt een' kloeken geest in een kloek ligchaam.
Zegt nu niet, dat de gymnastiek, al past zij voor de hoo-
gere standen van de maatschappij en in de steden, over-
12