Boekgegevens
Titel: Het kind in zijne eerste levensjaren: wenken voor ouders
Serie: Werken der Maatschappij tot nut van 't algemeen, 5:6
Auteur: Allebé, Gerardus Arnoldus Nicolaus
Uitgave: Leiden: D. du Mortier & Zoon, 1853
Maatschappij: Tot Nut van 't Algemeen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 655 D 51
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203153
Onderwerp: Pedagogiek: opvoedingspraktijk
Trefwoord: Opvoedingsondersteuning
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het kind in zijne eerste levensjaren: wenken voor ouders
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 170 --
gemaakt kiuiueu >vorden, vóór, en liet ze door de kleinen
nadoen, 't welk soms stof gaf tot lagclien en pret, en al-
tijd iets toebragt om Imnne ligcbaampjes lenig te ma-
ken en te versterken. De liefde van de kleinen voor de
verscbillende huisdieren nam zij te baat, om de opmerk-
zaamheid oj) derzelver eigenschappen en kenmerken le
rigten. Het blaffen van den hond, het maauwen van dc
poes, werd door moeder en kinderen om strijd nagebootst.
Ook had klaua zich eenige duidelijke en goed geteekende
prenten aangeschaft, waaroj) onderscheidene dieren ston-
den afgebeeld; van elk dier wist zij wat te vertellen: dc
kinderen moesten later die dieren op de prenten herkennen
en het, door moeder verhaalde, navertellen. Als het slech-
te weder niet veroorloofde uit te gaan, ontleende zij de
stof tot hare leerzame gesprekken uit de voorwerpen,
welke de kinderen in de woning onder hun oog hadden.
Het huisraad — voor de meisjes vooral het keukenge-
reedschap — de kleedingstukken, enz. werden voor den
dag gehaald, bekeken, des noods betast, en in 't breede
bepraat. De deelen, waai-uit een voorwerp bestond, de
stoffaadje, waaruit het vervaardigd was, het doel, waartoe het
strekken moest, dat alles gaf ruime gelegenheid tot opwek-
king en oefening van de verstandelijke vermogens. Maar
bij goed weêr liet klara nooit na, hare kinderen in de
vrije Natuur le brengen, en daar vond zij altijd nog veel
rijker slof tol aanschouwelijk en dus waarlijk vormend
onderrigt.
Bloemen, heestei's , boomen, dieren, steensoorten, alles
wekte daar de belangslelling van de kleinen, en klara
wist van die belangstelling partij te trekken. Dikwijls ves-
tigde zij de aandacht harer kinderen op de onderschei-
dingsleekenen van op elkander gelijkende dingen. Hare
kleine maria, die op haar vijfde jaar de meest gewone
boomsoorten promjil wist te onderscheiden, de verschil-
lende graansoorten kende, en velerlei zaden op 't eerste
gezigl, zonder fout, wist te noemen, had, toen zij in haar
zevende jaar op de school kwam, het lezen zoo snel beet,
dal zelfs de Onderwijzer er over versteld stond.
Eilieve, moeders! die dit boek leest, beproeft eens te