Boekgegevens
Titel: Het kind in zijne eerste levensjaren: wenken voor ouders
Serie: Werken der Maatschappij tot nut van 't algemeen, 5:6
Auteur: Allebé, Gerardus Arnoldus Nicolaus
Uitgave: Leiden: D. du Mortier & Zoon, 1853
Maatschappij: Tot Nut van 't Algemeen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 655 D 51
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203153
Onderwerp: Pedagogiek: opvoedingspraktijk
Trefwoord: Opvoedingsondersteuning
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het kind in zijne eerste levensjaren: wenken voor ouders
Vorige scan Volgende scanScanned page
— icy —
1
zij hem naar dat voorwerp toe, of gaf het in zijne handjes, |
liet het hem betasten en noemde den naam er van dui- |
delijk en ])ij lierhaling. Zij gaf er acht op, of het jonge !
kind een' opmerkzamen aard aan den dag legde, dat is te j
zeggen , of liet de dingen met belangstelling en inspanning, !
dan wel vliigtig waarnam. Het eerste bescliouwde zij als ^
een gunstig voorteeken; maar als haar kind een* min 1
opmerkzamen aard liet blijken, dan deed zij haar best i
zijne belangstelling zooveel mogelijk gaande le maken, ^
door blinkende, of kleurige, of geluid gevende dingen aan
hem voor te houden, en op een' toon van bewonde-
ring daarover te spreken. Daar zij veel en duidelijk sprak, [
vond zij het zelden noodig, bepaaldelijk spreek-oefenin- '
gen met hare kinderen te houden, ten zij ze bemerkte,
dat hare kleinen moeite hadden om enkele letters, als do
k of /, of sommige woorden van meer lettergrepen,
goed uit le spreken; doorgaans leerden hare kinderen van
zelf duidelijker en juister spreken, terwijl zij moeder hoor-
den spreken, en op hare vragen moesten antwoorden.
V^asthoudende aan het ])egrip, dat men jonge kinderen,
ter vorming van het verstand, nioet bezig houden met de i
btolfelijke wereld, die hen omringt, en zich in de eerste
plaats moet bevlijtigen, dat zij de dingen juist en naauw-
keurig leeren waarnemen en kennen, wist klara uit alles,
wat zich aan de zintuigen voordeed, stof le ontleenen lot
waarlijk ontwikkelend onderrigt; zij wist dit onderrigt te
geven in den vorm van een vrolijk en voor het kind aan-
genaam gesprek, en niet van eene eigenlijke les. De kin-
deren leerden bij haar, zonder dat zij merkten ^ dat zij ^
onderwezen werden.
Nadat het Boek der Moeders van den beroemden pesta-
i.ozzi haar in handen was gekomen, beijverde zij zich om,
in den geest van dien grooten Opvoeder, de gaaf van op-
merken bij hare kinderen tol ont\^ikkeling te brengen,
door hunne aandacht te vestigen op hun eigen ligchaam, hun
de gedaante der verschillende ligchaamsdeelen in te prenten,
hun derzelver namen te leeren, en uit le leggen, Avaartoo
zij dienen. Sprak zij over beweegbare ligchaamsdeelen,
dan deed zij de voornaamste bewegingen , welke daaru»eè