Boekgegevens
Titel: Het kind in zijne eerste levensjaren: wenken voor ouders
Serie: Werken der Maatschappij tot nut van 't algemeen, 5:6
Auteur: Allebé, Gerardus Arnoldus Nicolaus
Uitgave: Leiden: D. du Mortier & Zoon, 1853
Maatschappij: Tot Nut van 't Algemeen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 655 D 51
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203153
Onderwerp: Pedagogiek: opvoedingspraktijk
Trefwoord: Opvoedingsondersteuning
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het kind in zijne eerste levensjaren: wenken voor ouders
Vorige scan Volgende scanScanned page
— —
iloov het aanbrengen van groolere, meer licht verschalfencle !
vcnslers, gezonder kan gemaakt worden , dan zij tot dus-
ver geweest is. Maar — blijft uwe woning, in weérwil [
van uwe pogingen, om liaar door zindelijkheid en dage- j
lijks hichlen onschadelijk te maken, naar het oordeel van
den Doctor (die hier als deskundige moet optreden), nog j
ongezond; kunt gij van den huisheer niet die herstellingen |
krijgen, welke noodig zijn om haar veilig bewoonbaar te j
maken , ja dan zijt gij aan het welzijn van uwe kinderen ]
verschuldigd, te gaan verhuizen, al ware het ook, dat de i
nieuwe woning kleiner ware en meer afgelegen. En merkt i
wèl op, dat, hetgeen gij hier voor 't welzijn uwer kin-
deren zoudt doen, ook voor u zelve tot voordeel zou
strekken. Meent toch niet, dat eene ongezonde woning u
zelve geen kwaad doet, al krijgt gij er geen erge ziekten i
van. In eene ongezonde woning wordt de ligchaamskracht
van den bewoner op eene onmerkbare en verraderlijke
wijze ondermijnd, en kracht is voor een' burgermensch
de allerbelangrijkste bezitting; want kracht is arbeid, en
arbeid is welvaart.
Uit het gezegde zult gij reeds begrepen hebben, welke
de voornaamste kenmerken zijn van eene gezonde woning,
namelijk droogheid, genoegzame ruimte voor het aantal
bewoners, genoegzaam licht, mogelijkheid om de lucht
behoorlijk te ververschen, toegang van de zonnestralen tot
ten minste eene van de zijden van het huis. Gij begrijpt
nu ook, dat zelfs de allergezondste woning spoedig onge-
zond wordt, als men verzuimt de kamers iederen dag be^
hoorlijk te luchten.
Bemiddelde menschen houden er, zoo als gij weèt, ge-
woonlijk eene afzonderlijke kinderkamer op na. De minder
gegoeden kunnen dit niet doen, maar 't is ook waarlijk
niet noodig; 't is oneindig beter, dat het kind onder het
oog van de moeder in de huiskamer, dan onder het oog
van eene dienstmaagd in de kinderkamer opgroeit. Maar
dc burgerlieden handelen verkeerd, wanneer zij in hunne
woning een goed vertrek ongebruikt laten en voor pronk
houden, terwijl zij zich met hunne kinderen in eene min-
dere ruimte behelpen. Het beste vertrek in uw huis is
11