Boekgegevens
Titel: Het kind in zijne eerste levensjaren: wenken voor ouders
Serie: Werken der Maatschappij tot nut van 't algemeen, 5:6
Auteur: Allebé, Gerardus Arnoldus Nicolaus
Uitgave: Leiden: D. du Mortier & Zoon, 1853
Maatschappij: Tot Nut van 't Algemeen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 655 D 51
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203153
Onderwerp: Pedagogiek: opvoedingspraktijk
Trefwoord: Opvoedingsondersteuning
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het kind in zijne eerste levensjaren: wenken voor ouders
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 158 --
het tegenstreven sparen zal, al spreekt ge dat neen op be-
daarden toon uit.
Dat klara een' bepaalden afkeer had van ligchamelijke
kastijding, strekte haar, onzes inziens, tot eer. Wij be-
slissen hier niet, of er bij de opvoeding omstandigheden
hunnen voorkomen, die een' vader of een' opvoeder regt-
vaardigen, zoo hij zijn kind of kweekeling met slagen tuch-
tigt (wij voor ons zouden wenschen, dat niemand er ooit
zijne toevlugt toe name); maar wij houden ons overtuigd,
dat eene moeder in geen geval tot zulk een onmoederlijk
opvoedingsmiddel behoeft af te dalen. De bedoeling van
alle straffen moet wezen, dat het schuldige kind tot inkeer
kome en zich betere, en wat werkt ligchamelijke kastijding
uit? Geeft men een paar likken, die geen pijn verwek-
ken , dan is men oorzaak , dal hel kind, eene verderfelijke
zelfvoldoening smakende, denkt: men slaat mij, maar ik
geef er toch niel om. Dil le weeg te brengen, kan nooit
de bedoeling van eenige straf wezen. Men moei alzoo,
zal de kastijding iets goeds kunnen uitwerken, derwijze
slaan, dat het kind doordringende pijn voele; en dan is
de straf eene barbaarsche straf, die kwalijk ten uitvoer ge-
legd kan worden, dan door het onderdrukken van het
moederlijk gevoel. Immers het zamenstel van het kinder-
lijk ligchaam is fijner en gevoeliger, dan dal van het vol-
wassene. Zoo hartverscheurend als een kind jammert, wan-
neer het gevoelige slagen krijgt, jammerl geen volwassen
mensch bij de felste smarten. En welke werking doet zulk
eene wreede straf dan nog? Vooreerst loopt men gevaar
het ligchaam des kinds belangrijk te kwetsen. Eene enkele
ongelukkig aangebragte oorveeg kan bij den teederen lig-
chaamsbouw voor heel het leven de beklagenswaardigste
gevolgen hebben. In de geschriften van onderscheidene
geloofwaardige Geneesheeren vindt men treurige voorbeel-
den, dat schudding van de hersenen, stuipen, verlam-
mingen en andere zenuwkwalen, ja zelfs verzwakking en
verdooving van de geestvermogens de nasleep zijn geweest
van ligchamelijke kastijdingen. En nu de zedelijke ge-
volgen...... Iedere straf, wij herhalen hel, moet ten
doel hebben te verbeteren; slagen verbeteren zelden of