Boekgegevens
Titel: Het kind in zijne eerste levensjaren: wenken voor ouders
Serie: Werken der Maatschappij tot nut van 't algemeen, 5:6
Auteur: Allebé, Gerardus Arnoldus Nicolaus
Uitgave: Leiden: D. du Mortier & Zoon, 1853
Maatschappij: Tot Nut van 't Algemeen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 655 D 51
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203153
Onderwerp: Pedagogiek: opvoedingspraktijk
Trefwoord: Opvoedingsondersteuning
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het kind in zijne eerste levensjaren: wenken voor ouders
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 150 --
gewoonleii eigen make. Zelfs zeer kleine kinderen gewennen
uitermate snel aan een of ander en liecliten zich zeer sterk aan
hunne gewoonten. Zorgt daarom, dat gij hij het opvoeden de
magt der gewoonte liever vóór dan tégen u heht. Voordat
de kleinen het verschil tusschen goed en kwaad nog regt
duidelijk kunnen beselien, heeft de gewoonte reeds invloed
op hen. Trekt van dien invloed partij. Later mogen zij
uit pligtLesef en vrije keuze datzelfde doen, wat zij, nog
klein zijnde, uit gewoonte gedaan heLLen. Zorgt, dat zij,
zoo lang zij nog niet genoegzaam ontwikkeld zijn om het
goede te kunnen Letrachten uit overtuiging, inmiddels het
goede leeren doen uit gewoonte!'
Hier nam eene der aanwezige vrouwen het woord op,
en zeide: "Zeg ons nu ook. Vader valkenhüize! welke
hoedanigheden wij het eerst en het meest Lij onze kinde-
ren Leliooren aan te kweeken."
"Al wat goed is," antwoordde valkenuuize, "verdient te
worden aangekweekt; maar altes heeft zijn tijd; men Le-
Loort liierin eenigermate den natuurlijken gang van de
ontwikkeling te volgen. Als gij u eene trouwe moeder
Letoont, zal uw kind reeds in Let eerste genegenheid
voor u opvatten; dit is het Legin van zijne zedelijke ont-
Avikkeling; maar doe uw Lest, dat het ook zijn' vader
lief krijge, en tracht levens te weeg te Lrengen, dat het
voor zijne broeders en zusters gehechtheid beginne te ge-
voelen. Uw kind liefde in te boezemen voor zijne wel-
doeners. en naastbestaanden, en (zoodra zijn verstand
zich meer begint te ontwikkelen) ook voor den Grooten
en Oneindigen Weldoener, dien zijn oog niet kan aan-
schouwen ; ziedaar het kort begrip van al wat gij als moe-
der le doen hebt voor de zedelijke ontwikkeling. Dal
uw kind vroegtijdig aan gehoorzaamheid gewend moet
worden, spreekt van zelf. Immers uwe welgemeende po-
gingen te zijner opv^oeding zouden vruchteloos zijn, zoo
liet weigei'achtig bleef, zijn' wil aan den uwen le onder-
werpen. Lust tot reinheid en orde, waarheidsliefde,
ziedaar andere onwaardeerbare hoedanigheden, die reeds
in de teère kindsheid aankweeking verdienen. Voorts
moeten de kinderen vroegtijdig leeren zich met andere