Boekgegevens
Titel: Het kind in zijne eerste levensjaren: wenken voor ouders
Serie: Werken der Maatschappij tot nut van 't algemeen, 5:6
Auteur: Allebé, Gerardus Arnoldus Nicolaus
Uitgave: Leiden: D. du Mortier & Zoon, 1853
Maatschappij: Tot Nut van 't Algemeen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 655 D 51
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203153
Onderwerp: Pedagogiek: opvoedingspraktijk
Trefwoord: Opvoedingsondersteuning
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het kind in zijne eerste levensjaren: wenken voor ouders
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 6 -
liet meeste vuur sprak hij over de Leste wijze om kinderen
tot Cksclie bloeijende mensclien op te kweeken. Hij ver-
zekerde, dat wezenlijke cn duurzame vooruitgang van het
menschdom niet mogelijk is, zonder algemeen verbeterde
ligchaamsopvoeding. Men heeft, zeide hij, al veel te lang
uitgesteld de ligchamelijke (j)hfsische) opvoeding in alle
rangen en standen der maatschappij grondig te verbe-
teren. Een gezonder en sterker menschenras zal zich niet
alleen gelukkiger gevoelen dan het tegenwoordige, maar ook
tot arbeid en inspanning van allerlei aard beier in staat
zijn, en niet zoo vaak tot onzedelijke middelen behoeven
af te dalen om zich eene bete broods te verschallen!
Bij zeer veel goeds had de Doctor evenwel ééne hoeda-
digheid, waardoor hij vaak in ongelegenheid kwam. Jegens
zijne zieken was hij de zachtmoedigheid zelve, maar als de
gezonden zijn' welgemeenden en op goede gronden steu-
nenden i-aad in den wind sloegen, werd hij zeer ongeduldig,
en als hij bemerkte, dat zij zich van het waarachtig goede,
dat hij hun voorhield, niet wilden laten overtuigen, o, dan
kon hij bijster ongemakkelijk worden, en viel er menig
hard woord.
Gij begrijpt nu al, lezeres! dat willem Doctor westers
juist in zijn zwak getast had, door hem te komen i-aad-
plegen over iemand, die niet ziek was. "Van harte gaarne"
— zoo luidde zijn antwoord — "wil ik u met raad dienen;
"dezer dagen kom ik eens een uurtje met u beiden de heu-
"gelijke zaak bepraten; zeg voorloopig aan uwe goede klaua :
"dat zij zonder angstvalligheid voortga te leven zoo als zij
"tot dusver gedaan heeft; wanneer eene vrouw aan eene
"malige en werkzame levenswijs gewoon is, kan zij, in blijde
"verwachting zijnde, diezelfde levenswijze in alle opzig-
"ten gerust blijven volgen!'
Toen de Doctor eenige dagen later klara kwam bezoe-
ken, kleurde een blosje hare wangen; maar de ronde ge-
luk'wensch van den binnentredende ontnam haar in een
oogenblik alle verlegenheid. "Willem," sprak hij, "heeft
"mij gezegd, dat gij inlichting zoekt omtrent de pligten,
"die gij als moeder zult te vervullen hebben, 't Doet uw
"hart eer, klara! dat gij die behoefte gevoelt. Gij kent