Boekgegevens
Titel: Het kind in zijne eerste levensjaren: wenken voor ouders
Serie: Werken der Maatschappij tot nut van 't algemeen, 5:6
Auteur: Allebé, Gerardus Arnoldus Nicolaus
Uitgave: Leiden: D. du Mortier & Zoon, 1853
Maatschappij: Tot Nut van 't Algemeen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 655 D 51
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203153
Onderwerp: Pedagogiek: opvoedingspraktijk
Trefwoord: Opvoedingsondersteuning
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het kind in zijne eerste levensjaren: wenken voor ouders
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 148 —
legenwooidiglieid van klara en een paar harer vi'iendin-
nen de navolgende raadgevingen mede:
"In de eerste plaats moet gij altijd voor oogen houden,
dat uwe kinderen hunne aanvankelijke, zedelijke en gods-
dienstige vorming nergens anders kunnen en moeten ont-
vangen dan in de ouderlijke woning, en wel het meest dooi-
uwe persoonlijke zorg en hemoeijing. Vertrouwt voor de
zedelijke opleiding uwer kinderen niet al le veel, niel uil-
sluitend, op de school. Op goed ingerigle scholen (en dal
zijn in ons Vaderland hijna alle) wordt, ik weet het weJ,
niel enkel voor het hoofd, maar ook voor hel hart van de
kweekelingen zorg gedragen, of, om met andere woorden le
s])reken, op goede scholen worden de kweekelingen niet
alleen onderwezen, maar ook opgevoed; doch dat op-
voeden op de school gelukt dan het hesl, om niet te zeg-
gen dan alleen, als te voren de zaden van godsvrucht en
zedelijkheid door brave ouders in het kinderlijk gemoed
gestrooid zijn. De grondslag van de godsdienstige en
zedelijke vorming behoort gelegd te worden door eene
liefderijke en verstandige moeder. Als die grond nog
niet gelegd is, vóórdal het kind in handen van den
Onderwijzer komt, is er reeds veel verzuimd, en dik-
wijls kan deze nooit weer goedmaken, wat gedurende
de eerste levensjaren in de ouderlijke woning verwaar-
loosd is.
"Vraagt gij, door A\elke middelen gij de zedelijke en gods-
dienstige vorming van uw kroost op den goeden weg bren-
gen kunt, zoo verwijs ik u lot antwoord op het Oud-Hol-
landsche spreekwoord: goed voorgaan doet goed volgen.
Het ware, ik zou bijna zeggen, hel geheele geheim vaii
de eerste opvoeding bestaat in hel geven van een goed
voorbeeld. Waar dat ontbreekt, daar ontbreekt alles;
waar altijd en in alles het goede voorbeeld gegeven wordt,
daar zijn opwekkingen, vermaningen, zedelessen grooten-
deels overbodig. Hierin ligt de reden, waarom soms min-
der ontwikkelde ouders met uitstekend gelukkigen uitslag
opvoeden, terwijl vaak aanzienlijken en fijner beschaal-
de menschen, hoeveel geld zij ook voor de opleiding hun-
ner kinderen uitgeven, hun opvoedingswerk ten slotte toch