Boekgegevens
Titel: Het kind in zijne eerste levensjaren: wenken voor ouders
Serie: Werken der Maatschappij tot nut van 't algemeen, 5:6
Auteur: Allebé, Gerardus Arnoldus Nicolaus
Uitgave: Leiden: D. du Mortier & Zoon, 1853
Maatschappij: Tot Nut van 't Algemeen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 655 D 51
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203153
Onderwerp: Pedagogiek: opvoedingspraktijk
Trefwoord: Opvoedingsondersteuning
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het kind in zijne eerste levensjaren: wenken voor ouders
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 12ß —
zwak cn gccfi aanleg lot slepende kwalen. Niet dat ik alle
warme dranken zoo maar opeens uit de wereld zou willen
verbannen: ik erken, dat er omstandigheden zijn, waarin
laauwe drank meer goed doet dan koude; maar viermaal
daags warmen drank te gebruiken, zie! dat mag toch wel mis-
bruik lieeten. 't Meest nog benadeelen zich daardoor de
vrouwen: vele van haar iiebben de maag zoodanig verwend,
dat zij geen koud drinken meer verdragen kunnen. Nu
is het duidelijk, dat liet misbruik van Avarme dranken
des te erger gevolgen moet hebben, des te eerder de ge-
zondheid moet ondermijnen, naar male de verkeerde ge-
woonte vroeger wordt aangenomen, l^aarom gewent uwe
kleinen vroegtijdig, ik meen bij den aanvang van hun
tweede jaar, aan koud drinken; zorgt evenwel, dat zij
warmen drank krijgen, als zij zich door sjoelen of' veel be-
weging verhit hebben, 't Is, voorA\aar! jammer, dat zoo
vele burgervrouAven Aoor hare kleinen le mild zijn met
koffij. De kinderen zijn er over 't algemeen graag op,
't zij uil na-aperij, 'l zij omdat zij er wezenlijk van hou-
den. De moeder geeft dan, om hel kind tevreden le stel--
len, een klein proefje, morgen Avelligt een weinigje meer,
en al spoedig sluipt de gewoonte binnen, dat de kinde-
ren eenige malen daags meè koffij driftken.
En is hel nog noodig le herhalen, dal alle sterke drank,
zelfs in de allergeringste hoeveelheid, venijn, moorddadig
vergif is voor den kinderlijken leeftijd? Met nadruk moet
ik Avaarschuwen legen de roekeloosheid van sommige ou-
ders, die kinderen mee laten proeven, of veroorloven, dat
zij de glaasjes uillikken, als er brandcAvijn met suiker,
jenever of likeur gedronken is. Kinderen stellen er glorie
in, den volwassene in alles na te doen, en al loopen hun
de tranen over de oogen, toch houden zij zich, of zij het
heische v ocht lekker vonden en proeven op nieuws, als zij
Aveêr in de gelegenheid komen. ^Veinige droppels, eens
en andermaal onvoorziglig toegestaan, kunnen misschien
meê oorzaak Avezen, dat zij er Avezenlijk smaak in begin-
nen te krijgen, en dat de rampzalige zucht naar ster-
ken drank — die ook hier te Lande nog zoo velen ten
grave sleept, verdierlijkt of tot misdadigers maakt — bij