Boekgegevens
Titel: Het kind in zijne eerste levensjaren: wenken voor ouders
Serie: Werken der Maatschappij tot nut van 't algemeen, 5:6
Auteur: Allebé, Gerardus Arnoldus Nicolaus
Uitgave: Leiden: D. du Mortier & Zoon, 1853
Maatschappij: Tot Nut van 't Algemeen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 655 D 51
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203153
Onderwerp: Pedagogiek: opvoedingspraktijk
Trefwoord: Opvoedingsondersteuning
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het kind in zijne eerste levensjaren: wenken voor ouders
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 118 --
2°. Voedzaam,
3». Mag niet prikkelen of verhitten.
Moet zacht van smaak wezen.
Een voedsel noemt men ligt verteerbaar, wanneer het
gemakkelijk in de maag wordt opgelost, en zonder haar
of de overige ingewanden te bezwaren, gemakkelijk in hel
bloed overgaat. Want gij behoort le weten, dat alle voed-
sel dient om het bloed gestadig le vernieuwen, en dat het
bloed op zijne beurt dient om al onze ligchaamsdeelen,
en dus ons geheele ligchaam, zonder dat wij zulks gewaar-
Avorden, gestadig te vernieuAven: Aoeding is dus eigenlijk
gestadige en onmerkbare a ernieuAving van ons ligchaam;
zoo als de Doctors zeggen: stofwisseling, d.i.: verAvisseling,
vernieuAA'ing van de stof, van de zelfstandigheid, Avaaruit
ons ligchaam bestaat.
Voedzaam is eene spijs, wanneer die geschikt is om al
datgene te herstellen en le vernieuAven, Avat het levend
ligchaam onophoudelijk langs verschillende Avegen verliest.
Prikkelend en verhittend zijn de voedsels, die aan den
bloedsomloop, de ademhaling en a'erdere levensverrigtingen
grooter snelheid geven. Daar nu bij kinderen de levens-
verrigtingen, en voornamelijk de ademhaling en de bloeds-
omloop, met grootere snelheid dan bij vohvassenen geschie-
den, zoo begrijpt gij ligt, dat alles, Avaardoor ze nog meer
versneld zouden worden, schadelijk zijn moet. Al Avat prik-
kelt of verhit is dan ook in den kinderlijken leeftijd Aeel
nadeeliger dan in de volgende le\enslijdperken. Onthoudt
dus deze algemeene kenmerken van elke goede kinderspijs:
ligt verteerbaar, voedzaam, niet prikkelend, niet verhit-
tend, zacht van smaak; onthoudt, dat uav doel moet Ave-
zen: door zachte, ligt verteerbare spijs de Avezenlijke be-
hoeften van uav kind te bevredigen, zonder het aan prik-
kelende dingen te gCAvennen.
Waarom moet het kindervoedsel ligt verteerbaar zijn?
De reden is gemakkelijk le bevatten. De maag van een
kind is nog niet sterk genoeg om ZAvaren kost derAvijze
te kunnen oplossen en beAverken, dat ze in bloed ver-
anderd AAorden. De zAvare spijs blijft als ballast in de in-
geAvanden hangen en veroorzaakt daar menigerlei sloornis,