Boekgegevens
Titel: Het kind in zijne eerste levensjaren: wenken voor ouders
Serie: Werken der Maatschappij tot nut van 't algemeen, 5:6
Auteur: Allebé, Gerardus Arnoldus Nicolaus
Uitgave: Leiden: D. du Mortier & Zoon, 1853
Maatschappij: Tot Nut van 't Algemeen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 655 D 51
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203153
Onderwerp: Pedagogiek: opvoedingspraktijk
Trefwoord: Opvoedingsondersteuning
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het kind in zijne eerste levensjaren: wenken voor ouders
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 102 —
had, te zeggen: Als een mensch zijne phgten verwaarloost,
wacht hem zelfs hier op aarde geen geluk; maar als men
ze getrouw waarneemt, vindt men in de pligtbetrachting
zelve onverhoopt en zuiver genot." Toen klara moeder
geworden was, kwamen haar de woorden van den bra-
ven man, die nu ouder de dooden rustte, op nieuws voor
den geest: zij gevoelde dat de naauwgezette vervulling van
hare moederlijke pligten voor haar eene reine en boven
verwachting rijke bron van levensgeluk geopend had.
Daar zij geheel alleen de oppassing van het kind op zich
nam, en het dus onafgebroken onder de oogen had, merkte
zij dagelijks een of ander nieuw blijk van vooruitgang in
haren lieveling op, en zoo werd ieder dag haar als het
ware een feestdag. Nog nooit had zij zich zoo dóór en
dóór, zoo innig gelukkig gevoeld. Geen wonder, dat haar
dikwijls, als zij met den kleine bezig was, zonder dat ze
't zelve wist, eene of andere eenvoudige zangwijs op de
lippen kwam. Nog nooit was zij zóó tot zingen opgewekt
geweest, als sedert albert's geboorte. Zij bemerkte ook
al spoedig, dat haar kunsteloos zingen op den zuigeling,
als hij soms onrustig was, een' bedarenden invloed oe-
fende. Zij wenschte bovendien zoo hartelijk, dat de zin
voor muzijk vroegtijdig bij haar kind mogt ontwaken. De
goede oude Onderwijzer had haar leeren inzien, dat de zang
meer is dan eene onschuldige tijdkorting, en, bij een behoor-
lijk onderwijs, beschavend en veredelend op het gemoed
werkt. Misschien, zoo dacht zij, kan ik nu reeds, door mijn
kind vóór te zingen, zijn gehoor scherpen en den lust voor
muzijk doen ontw aken: geregeld onderwijs in 't zingen zal
hem dan later zooveel meer doen vorderen.
Maar zij zong hem niet alleen vóór, zij sprak ook veel,
heel veel met haren zuigeling. at ging 't haar aan, of
hij den zin van elk harer woorden afzonderlijk nog niet
begrijpen kon ? 't Kort begrip van al wat zij hem te zeg-
gen had, dat zij hem liefhad, dat zij voor hem zorgde,
dat zij zijne moeder was, dat zou hij toch wel vatten, en
al vatte hij 't ook nog niet, toch kon zij niet ojihouden 't
hem te zeggen. Toen zij na verloop van weinige maanden
bespeurde, dat zijne opmerkzaamheid door kleurigeof