Boekgegevens
Titel: Vijftigtal verhalen over het nut van de voortbrengselen der natuur: een leesboek voor de scholen
Auteur: Keyzer, J. de
Uitgave: Amsterdam: Ten Brink en De Vries, 1852
J. de Vries en zoon
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 2761 G 13
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203150
Onderwerp: Landbouwwetenschappen: landbouwwetenschappen: algemeen
Trefwoord: Landbouwproducten, Veeteelt, Dieren, Planten, Kinderverhalen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Vijftigtal verhalen over het nut van de voortbrengselen der natuur: een leesboek voor de scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
90
J ■ ■
liel'dc ic bewijzen. »Kindertjes!" dus spreekt Hij,
»wilt gij Mij liefiiebben, doet dan, wal Ik n gebied,
Ben Iaat, wat u door Mij verboden wordt." — »En,"
voegt Hij cr Lij, »als gij zulks doel, dan zult gij niet
»slechts tol uw geluk gebruiken, wat Ik u op aarde heb
»geschonken, maar wacht u nog oneindig veel schoo-
»ners, veel iieerlijkers en aangenamers van Mij, met
»één woord, nog een onbeschrijfelijk veel grooter en
B verhevener geluk in het andere leven, en dal duren
»zal tot in alle eeuwigheid.*'
Welnu, Kinderen! wat dunkt u? Slechts te doen
en te laten, wal God wil, is dit wel een te grooie
prijs, een tc zware arbeid voor zulk een geluk gedu-
rende ons leven en na onzen dood? Voorzeker niet!
Welaan dan! van dezen oogenblik af aangevangen met
het getrouw volbrengen van hetgeen God gebiedt, en
daardoor ons de vervulling der belofi^ waardig gemaakt,
die Hij ons zoo liefdevol heeft toegezegd.
Vragen: 1. Wat doet eene oplettende beschouwiny der delf-
stoffen , planten cn dieren ons ontdekken, en welk gevoelen
wekt dit in ons op? — 2. Wat behoort er meer tot de Schep'
ping Gods, dan delfstoffen, planten en dieren? — Welk nut
hrengen zij aan, C7i wat doet cene oplettende beschouwing van
deze ons daarin ontdekken? — o. Wie trekt van dit alles
het meeste nut? — Waarom is de mcnsch het pronkstuk van
Gods Schepping? — Waarom schonk God hem dit alles? —
Wat beloofde Hij hem nog meer ? — En wat moet hij doen,
om zich voor dit alles dankbaar te toonen en het beloofde te
verwerven r
ERRATA.
Op hl. 55 heeft lasschen regel 4 en 5 cene uitlating plaats
gehad. Aldaar moet achter het enz. staan, dat de walrus,
het zeepaard enz. mede den huid cn dc traan leveren, cn dan
verder terwijl dé tanden dezer dioicn enz.