Boekgegevens
Titel: Vijftigtal verhalen over het nut van de voortbrengselen der natuur: een leesboek voor de scholen
Auteur: Keyzer, J. de
Uitgave: Amsterdam: Ten Brink en De Vries, 1852
J. de Vries en zoon
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 2761 G 13
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203150
Onderwerp: Landbouwwetenschappen: landbouwwetenschappen: algemeen
Trefwoord: Landbouwproducten, Veeteelt, Dieren, Planten, Kinderverhalen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Vijftigtal verhalen over het nut van de voortbrengselen der natuur: een leesboek voor de scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
?.7
weder nieuwe gewassen nioeleu vooi tiionien, zijn ge-
plaatst, worden gevoed en beschermd; hoe de takken
buigen, zonder te breken; hoe die gewassen ons spij-
zen en dranken, kleeding en sieraden, geneesmidde-
len , brandstollen, werkliout, verwstoffen en wat niet
al meer verschaffen; — wanneer gij, uwe blikken van
de planten op de delfstoffen vestigende, ook dezer ver-
scheidenheid, eigenschappen, nut enz. zult bewonde-
ren , ziende, hoe dienstig ons de steenen, hoe onmis-
baar sommige melalen, hoe noodig tot den groei der
gewassen de aarden, en van welk veelvuldig gebruik
vele andere dingen, die de grond oplevert, zijn; —
eindelijk, als gij vervolgens uwe aandacht van de delf-
stoffen op de dieren overbrengt en bij hen in vele op-
zigten opmerkt, wat gij bij de planten ontwaardet:
hunne verscheidenheid in grootte, kleur en gedaante ,
in levenswijze en voeding; de wijsheid in hunne vor-
ming; de zorg voor hun bestaan; het nut, dat zij ons
aanbrengen, zoo als: verligling van onzen arbeid, spijs
en drank, deksel en kleeding, brandstoffen, genees-
middelen, verwstoffen en zoo al meer; wanneer gij dit
alles opgemerkt zult hebben, ja, geliefde Kinderen!
dan zult gij vol verbazing zeggen: de heer heeft alles
ivèl gemaakt!
2
De Schepping, Kinderen! bestaat echter niet enkeï
uit het opgenoemde, namelijk: «it delfstoffen, planten
en dieren; neen, God heeft ook nog vele andere din-
gen voortgebragt, die voor ons van het grootste uut,
ja, volstrekt onmisbaar zijn. Denkt slechts aan de
zon, die onze aarde, de maan en zoo vele andere
bollen nu reeds bijna GOOO jaren lang verlicht en ver-
warmt ; die de oorzaak is van den groei en bloei on-
zer gewassen, en daardoor van ons voortdurend be-
staan en dat der dieren; aan de maan, die onze nach-