Boekgegevens
Titel: Vijftigtal verhalen over het nut van de voortbrengselen der natuur: een leesboek voor de scholen
Auteur: Keyzer, J. de
Uitgave: Amsterdam: Ten Brink en De Vries, 1852
J. de Vries en zoon
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 2761 G 13
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203150
Onderwerp: Landbouwwetenschappen: landbouwwetenschappen: algemeen
Trefwoord: Landbouwproducten, Veeteelt, Dieren, Planten, Kinderverhalen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Vijftigtal verhalen over het nut van de voortbrengselen der natuur: een leesboek voor de scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
VüOlilUJniGT.
Hoe meer men met menschen uit Je lagere standen
omgaat, hoe meer men bij elke gelegenheid hunne be-
perkte kennis ontdekt ten aanzien van het nut, dat de
voorwerpen der Natuur ons aanbrengen. Inzondei'heid
heeft dit plaats bij de bewoners der sleden, welke, hel
meerendeel dier voorwerpen of het daarvan vervaardigde
volkomen toebereid ontvangende, buiten hunnen kring
zoo weinig van die toebereiding te zien krijgen en zich
slechts bepalen tot het onderzoek, in hoe verre die voor -
werpen aan de behoefte kunnen voldoen.
Om dan deze kennis meer algemeen te doen zijn; —
om die voorwerpen meer te doen waardeeren; — ovi
de vooroordeelen, len aanzien van .sommige daarvan be-
staande, weg te nemen; — om den lust lot onderzoek
dier voorwerpen op te wekken, er het schoone in te
leeren ontdekken en het moedwillig verwoesten ei' van
tegen te gaan; — eindelijk, om God in Zijne werken
te doen kennen, en daardoor eerbied en liefde jegens
Hem reeds in het jeugdige hart te doen ontkiemen, ge-
paard met het bevorderen der zedelijkheid — zie daar
het doel, dat ik met de zameintelling van dit werkje
beoogde.
Dat ik den vorm van Sciimids Honderdtallen verkoos,
was niet, om dien waardigcn Schrijver na te streven,
maar slechts, om hetgeen ik wilde mededeelen in een beha-
gelijk kleed te doen verschijnen en daardoor te beter in
het geheugen te prenten. — Tot dit laatste dienen ook
de vragen, aan het einde van elke les geplaatst, door
het doen van welke de voorwerpen van het verhaal af-,
gescheiden en op zich zelve den geest voorgesteld wnr-