Boekgegevens
Titel: Vijftigtal verhalen over het nut van de voortbrengselen der natuur: een leesboek voor de scholen
Auteur: Keyzer, J. de
Uitgave: Amsterdam: Ten Brink en De Vries, 1852
J. de Vries en zoon
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 2761 G 13
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203150
Onderwerp: Landbouwwetenschappen: landbouwwetenschappen: algemeen
Trefwoord: Landbouwproducten, Veeteelt, Dieren, Planten, Kinderverhalen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Vijftigtal verhalen over het nut van de voortbrengselen der natuur: een leesboek voor de scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
23
woortlde de moeder, »Irekt men oiie, welke daarom
den naam \au raapolie draagt. En terwij! de lijnolie
veel tot het vervaardigen van verw wordt gebezigd,
gebruikt meu de raapolie dikwijls bij het eten. Overi-
gens wordt van haar ook zeep gemaakt, cn het uitge-
perste zaad, onder den naam van raapkoeken bekend,
aan de koeijen enz. lot voeder gegeven. Het zaad zelf
gebruikt men ook wel lol spijs voor de vogels, en
uit liet raapslroo jvan men potasch trekken."
ïMaar uu de salade-olie," hernam bel meisje, »hoe
bekomt men die?"
»Deze, ook zoele- of olijfolie genaamd," was het
antwoord barer moeder, »verkrijgt men uit de vruchten
van eenen boom, olijfboom geheelen, die in de war-
mere landen groeit. Deze olie is veel zoeier en zui-
verder, dan de raap- en lijnzaadolie, waarom zij bij
fijnere spij-^en en iu vele fabrijken gebruikt wordt. De
vruchten van dezen boom beeten olijven, en daaruit
wordt de olie geperst; ook wordeu die olijven wel in-
gemaakt en gegeten.
»Behalve de drie opgenoemde soorten van olie zijn
er nog zoo vele anderen, uil de zaden enz. der boo-
men of planten vervaardigd; doch welke niet gegeten
of op zoodanige wijze, als de overige, maar enkel of bij
reukwerken, of in de geneeskunde gebezigd worden,
omdat men die slechts in eene kleine hoeveelheid be-
komt, en zij meestal lekker rieken, zoo als kaneelolie,
rozenolie enz."
»Gij ziet hieruit, mijne Dochter!" dus eindigde de
moeder, »dat de natuur of hclgene God geschapen heeft
ons ook ten aanzien der olieën niet enkel oplevert, wat
nuttig, maar levens, wal aangenaam is."
Vragen: t. Tot welk nuttig gebruik dient het raap- of
oliezaad? — 2. En wat verschaffen ons dc olijven?— 3. Zijn
er ook nog meer soorten van olie, dun dc opgenoemde?