Boekgegevens
Titel: Theoretische gronden der rekenkunde, voor eerstbeginnenden: dienende ter inleiding tot de studie der wiskunde
Auteur: Woelderen, C.L. van
Uitgave: Meppel: H. ten Brink, 1856
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9866
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203049
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Theoretische gronden der rekenkunde, voor eerstbeginnenden: dienende ter inleiding tot de studie der wiskunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 22 — ^
20. Indien ik 11 stukken geld had, die tezamen 693
stuivers uitmaakten, zou ik door de deeling \'inden, dat
ieder stuk 63 stuivers was; hier heb ik dus weder een be-
noemd getal op een benoemd getal gedeeld en een benoemd
quotiënt verkregen: welke divisie zoude dit zijn?
21. Zoude het mogelijk kunnen zijn, dat de deeler be-
noemd ware en het deeltal onbenoemd? zoo neen, waarom niet?
iwwwwvwvna
HOOFDSTUK YII.
Over de Teekens.
§ 53. Behalve de cijfers had men nog teekens noodig
om de herhaling der woorden opgeteld met, afgetrokken van
enz. te vermijden. Zij zijn de volgende:
Om aan te duiden opgeteld oi vermeerderd met, \iGdirsi&i\
het teeken dat men plus noemt.
Om aan te duiden gelijk, gebruikt men het teeken =
Alzoo is 7 4" 5 = 12 zooveel te zeggen als: 7 opgeteld
met 5 is gelijk, of eenvoudig, is 12.
Om aan te duiden afgetrokken met of verminderd met,
heeft men het teeken — dat min of minus heet. Aldus 13
verminderd met 5 geeft 8, wordt geschreven 13—5=8.
Maal of vermenigvuldigd met, heeft tot teeken X of een-
voudig een punt (.). Dus 7 X 4 of 7. 4 = 28 wil zeg-
gen: 7 maal 4 is 28.
§ 54. Twee uitdrukkingen, ieder uit een of meer ge-
tallen bestaande, die door het teeken = worden verbon-
den, heeten eene vergelijking; dezelve kan waar en valsch
zijn; 7 5 = 12 is eene ware, 7 -f- 6 = 12 eene
valsche vergelijking. Ieder getal of product, dat door het
teeken -I- of — van een ander getal of product wordt af-
gescheiden, heet een term.
§ 55. "Wij weten reeds dat 7 | 21 wil zeggen, 7 gedeeld
op 21; de deeling heeft echter nog twee andere teekens, als
V en 21 :7, dat beide gelezen wordt: 21 gedeeld door 7;
het laatste wordt ook nog gelezen 21 staat tot 7.
§ 56. Deze teekens waren evenwel nog niet voldoende;
want als ik wilde aanduiden, dat 7 3, dat is 10, met 5