Boekgegevens
Titel: Theoretische gronden der rekenkunde, voor eerstbeginnenden: dienende ter inleiding tot de studie der wiskunde
Auteur: Woelderen, C.L. van
Uitgave: Meppel: H. ten Brink, 1856
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9866
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203049
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Theoretische gronden der rekenkunde, voor eerstbeginnenden: dienende ter inleiding tot de studie der wiskunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
— U —
maal 5 maal 7, dat is, 21 maal 35, of 735. Het p
duet zou dan 7 maal te groot zijn. Uit deze laatste (
merking volgt eene
§ 39. 4e. Eigenschap. Als men het vermenigvuldig
of den vermenigvuldiger eenige malen te groot neemt, d
wordt het product even zooveel malen grooter.
§ 40. 5®. Eigenschap. Het product van twee term
der schaal van het tientallig stelsel is gelijk aan eenen an(
ren term, die even zooveel nullen bevat, als die twee t
men te zamen. Deze eigenschap valt dadelijk in het oo
want als men 10, 100, 1000 enz. b. v. 1000 maal mt
nemen, dan worden die 10, 100, 1000 enz. duizendtallf
en dus 10 000, 100, 000, 1000 000 enz.
§ 41. Het voorgedragene zal voldoende zijn, om daan
eenen regel voor de vermenigvuldiging te vinden. Uit §
is vooreerst gemakkelijk optemaken, hoe men een gets
b. v. 8372, met een getal van één cijfer, b. v. 7, te vt
menigvuldigen hebbe. Wij verbeelden ons, namelijk, h
getal 8372 zevenmaal onder elkander geplaatst, en hebb
dus 7 maal 2 eenheden; 7 maal 7 tientallen; 7 maal 3 ho
derdtallen en 7 maal 8 duizendtallen, en behandelen dieprodt
ten even zoo alsof wij die door optelling verkregen hadde
Bestond de vermenigvuldiger uit meer dan een cijfer; had
men b. v. hetzelfde getal 8372 met 537 te vermenigvulc
gen, dan zouden wij, gebruik makende van de 3®. eige
schap, den vermenigvuldiger beschouwen als uit drie deel
te bestaan: 500, 30 en 7. Het product van 7 maal 83<
vinden wij op dezelfde wijze als boven. Nemen mj nu ve
der 8372 driemaal, dan moet het komende product tienti
len zijn, omdat wij met tientallen vermenigvuldigen,
nemen wij nn eindelijk 8372 vijfmaal, dan moet het k
mende product honderdtallen zijn, omdat wij met houder
tallen vermenigvuldigen. Wij hebben dus nu nog slech
de som te zoekem van die drie gedeeltelijke producte:
waarom men dan ook wel moet zorgen, dat ieder cijfer
zijne behoorlijke plaats kome.
Wij hebben dan voor de vermenigvuldiging den volge:
den regel:
a. Schrijf vermenigvuldiger en vermenigvuldigtal, eenh
den onder eenheden, tientallen onder tientallen enz. gemakshalf
het kleinste getal onder het grootste, en trek eene streep.
fe
Ipt
!ii