Boekgegevens
Titel: Rekenboek voor de scholen in ons vaderland: bijzonderlijk geschikt voor diegene, waarin volgens eene verbeterde leerwijze wordt onderrigt gegeven
Deel: 3e stukje
Auteur: Wijk, Jacobus van
Uitgave: Amsterdam: Johannes van der Hey en zoon, 1826
3e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9855
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203042
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Rekenboek voor de scholen in ons vaderland: bijzonderlijk geschikt voor diegene, waarin volgens eene verbeterde leerwijze wordt onderrigt gegeven
Vorige scan Volgende scanScanned page
C )
5.) Doch indien de koers 34 fi O § ware, dan zou hjj
met I c^fi^rL flechts 34 f> 8 § in /fmflerdam kunnen
voldoen; derhalve is een lagere koers yoor Londen, om\
op Amflerdam te remitteren ^^ tot nadeel,
aa,') Om dit nogmaals met een voorbeeld op te helderen»
ftelle men, dat Londen looo , i 35 B , o^^ Amflerdam
moet remitteren^ alsdan kan hg met looo e^fl. f 10500
Banco in Amflerdam betalen; daar hij, integendeel,
indien de koers ^ 35 B 4 ? ware geweest, met 1000ötT?. ■
ƒ10600 Banco, en dus /loo Banco meer met dezelfde
fom otyï., in Amflerdam ^ had kunnen voldoen ; derhalve ^.
%s een hoogere koers yoor Londen^ om aan Amfterdam te
remitteren, yoordeeliq,
W.) Doch had hy den koers J» 34 i? 8 § gevonden, dan
zou hij met 1000 ^ft. eene kleinere fom Banco, flechts
ƒ 10400 Banco, in Amjterdam hebben kunnen voldoen;
dus is een lagere koers yoor Londen 7 om aan Amjterdam
te remitteren y nadgélig,
Hieruit blükt dus, ten laatUc , wederom duidelyk,
ingeval Londen aan Amfterdam remitteren moet, een hoogere
koers yoor Londen yoordeelig ^ en een lagere koers nadeeli^ is.
Het fpreekt van zelf, dat dit geval toepasfelyk is , wan- •
neer er geremitteerd wordt, op al die plaatfen, welke den -
veranderlijken koers , of de onzekere waarde hebben.
Ten flotte.
Nog dient men by de voorflellen over de wisfelcom-
misfiën op te letten:
I.) üf de plaats , waar de commisfionair woont, den on*
yer and er lij ken koers heeft,, en dus de plaatfen, waarop
men moet trekken en remitteren , den veranderlijken koers
hebben; in zoodanig een geval, hetwelk toepasfelijk is'
op §. 1. ; op § 3. N. I , 3» 41 5 en 6 enz. heefc men eenen
gewonen regel yan drieën, of eene regte verhouding,
a.) üf de plaats, waar de comnnsfionair woont, denver'
anderlijken koers op de eene, en den onver and er lij ken koers
op de andere plaats heeft^ waarop hij moet trekken uf
remitteren; in zulk een geval, hetwelk toepasfelijk is
op §. a; op S. 3- N. 2; op §. 7. N. 3» dan heeft men
eene omgekeerde proportie of verhouding,
3.) Of de plaats , waar de commisfionair woont , den
veranderlijken koers heeft ^ op de beide plaatfen, waarop
hij moet remitteren en trekken en dus die beide plaarfen
den onver anderlij ken koers hebben geval is toepasfelijk
op §■ 3» N. 3 en 4; op §. 4. N. i ; op § 7. N. 1 en ^ ,
alsdan heeft men eenen gewonen regel van drieën, of
eene regte proportie of verhouding,
H. S.
i