Boekgegevens
Titel: Rekenboek voor de scholen in ons vaderland: bijzonderlijk geschikt voor diegene, waarin volgens eene verbeterde leerwijze wordt onderrigt gegeven
Deel: 3e stukje
Auteur: Wijk, Jacobus van
Uitgave: Amsterdam: Johannes van der Hey en zoon, 1826
3e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9855
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203042
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Rekenboek voor de scholen in ons vaderland: bijzonderlijk geschikt voor diegene, waarin volgens eene verbeterde leerwijze wordt onderrigt gegeven
Vorige scan Volgende scanScanned page
( )
\ 3.) Als Lotiiien order heeft» om op Amflerdam te trekken
(een* Wisfelbrief op Amjierdam le verkoopen), zoo
volg« uit het bovenftaande, dat een lagere koers voor
Londen yoordeeliger is dan een hoogere^ omdat Londen
den onveranderlijken koers of de zekere 'waarde heeft,
ö.) Want, ftel, dat Londen order heeft, om, h 35 i? op
Amflerdam te trekken^ en den koers h 34 B 8 § vindt,
dan kan hg voor 34 g 8 ^ een c^jl, ontvangen, hetwelk
hij, volgens zijne order, voor 35 J^ mogt ontvangen , en
dus voor 4 ^ per cC/?- minder; derhalve is een lagere koers
voor Londeny om op Amflerdam te trekken^ tot voordeel»
K) Doch indien Londem koers 3504^ had gevonden,
dan zou hy voor 35 jj 4 ^ flechts i ^y?. ontvangen,
hetwelk hij, ingevolge zijne order, voor 35 Q had
moeten bekomen; derhalve is eene hoogere koers voor
Londen, qm op Amflerdam te trekken, tot nadeel,
aai) Om dit wederom met een voorbeeld op te helderen ,
ftelJe men, dat Londen order heeft, om 1000 fi»
op Amflerdam te trekken (verkoopen), dan moet hq, om
/ 10500 Banco o^ Amfltrdam te trekken^ 10000C/?. ontvan-
gen ; maar volgens den gevonden koers van 34 8 Q kan
I hij lococify?. voor ƒ io40oBanco, en dus voor ƒ 100min-
j der dan zyne order is, bekomen; derhalve is een lagere
koers voor Londen , om op Amflerdam te trekken, tot voordeeU
, hh^ Doch had Londen den koers i 35 jï 8 ^ gevonden,
dan zou hij voor 1000 ot^. eene pretenfie op Amflerdam
van / ic6oo hebben jnoeten verkoopen; derhalve is een
hoogere kcers voor Londen ^ cm op Amflerdam te trekken y
tot nadeel.
Hieruit blykt dus wederom duidelijk , dat, ingeval Londen
' op Amflerdam moet trekken, een lagere koers voor Londen
\ yoordeelig^ en dat ^ integendeel ^ een hoogere koers voor Londen
1 nadeclig is.
Dit geval is wederom toepasfelyk, wanneer er getrokken
; wordt, op al die plaatfen, welke de onzekere waarde of
i den veranderleken koers hebben.
i 4.) Als Londen order heeft, om aan Amflerdam te remitteren
' (een* Wisfelbrief -op Amfierdam te koopen), zoo volgc
wederom uit hcc bovenftaande, dat een hoogere koers
voor Londen yoordeeliger is ^ dan een lagere^ wijl Londen
de zekere waarde of den onverander lij kén Jtoers heeft,
l'ö.) Want, ftel, dat Londen order heeft, om 1000 c^fl. op
Amfterdam te remitteren, a 35 en de koers Ji 35 S
4 4 is, dan kan hy met i oC/?. 35 8 4 ^ in Amflerdam
I betalen, daar hy, ingevolge zyne order, met i ^^fl. te
i Londen 85 in Amfterdam moest voldoen ; derhalve is
een hoogere koers voor Londen^ om aan Amfterdam te
1 remitteren , tot voordeel.
J______n