Boekgegevens
Titel: Raad van bestuur: een twintigtal voorbeelden uit de Heilige Schrift, ter navolging of waarschuwing aan de jeugd voorgesteld. Een leesboek voor school en huis
Deel: 3e stukje
Auteur: Velden, C. van der
Uitgave: Kampen: G. Ph. Zalsman, 1874
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8895
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202969
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Raad van bestuur: een twintigtal voorbeelden uit de Heilige Schrift, ter navolging of waarschuwing aan de jeugd voorgesteld. Een leesboek voor school en huis
Vorige scan Volgende scanScanned page
1. DE GRIJZE TEMPELGANGER.
Op den tyd door God Bepaald en de plaats, door
den profeet Micha voorzegd, was de Heiland gebo-
ren. Engelen hadden die blijde boodschap aan de
vrome eenvoudige herders in de velden van Bethle-
hem medegedeeld, en lofzingend dien gezegenden
Zaligmaker en het heil, door zijne geboorte aange-
bracht, erkend. Hoe klein was het getal, dat zich
verblijdde in de komst des Verlossers; hoe weinigen
verwachtten te dier tijde den beloofden Messias. Toch
vond men nog enkele Israëliërs, die verlangend en
biddend uitzagen naar het beloofde heil, in Jezus
geopenbaard. Terwgl het kind Jezus door zgne
ouders voor de eerste maal in den tempel wordt ge-
bracht, om naar de gewoonte der wet Hem het hei-
lig teeken des Verbonds, de besnijdenis, te doen
ontvangen, en zijn naam Jezus genaamd wordt,
ontmoeten wij aldaar een eerwaardigen grysaard,
van wien de Schrift vermeldt, dat hij door den Geest
in den tempel werd geleid. Het is de oude Simeon,
die rechtvaardig en godvreezend was, en de ver-
troosting Israels verwachtte. Door den Heiligen
Geest heeft hy een goddelyke openbaring ontvan-
gen, dat hg niet sterven zoude, vóór hy den Chris-
tus des Heeren gezien had. En dat wordt nu ver-
vuld, waar hg gedreven door eene hoogere macht
en hand, den tempel binnentreedt. Het is een lie-
felijk en treffend tooneel, dat wg binnen de tem-
pelwanden aanschouwen; liefelgk en treffend voor
Maria en Jozef, maar niet het minst voor den ou-