Boekgegevens
Titel: Raad van bestuur: een twintigtal voorbeelden uit de Heilige Schrift, ter navolging of waarschuwing aan de jeugd voorgesteld. Een leesboek voor school en huis
Deel: 3e stukje
Auteur: Velden, C. van der
Uitgave: Kampen: G. Ph. Zalsman, 1874
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8895
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202969
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Raad van bestuur: een twintigtal voorbeelden uit de Heilige Schrift, ter navolging of waarschuwing aan de jeugd voorgesteld. Een leesboek voor school en huis
Vorige scan Volgende scanScanned page
53
zicht; eene andere ontmoeting zal hem dit verklaren. Een drietal
mannen komen van Cesarea, terwijl de Geest tot Petrus zegt: „Zie, drie
mannen zoeken u; sta op, ga af, en reis met hen, niet twijfelende:
want ik heb hen gezonden." Wie zijn deze vreemdelingen, en wat is
het doel hunner komst? Wij bezoeken in Cesarea de woning van den
heideuschcn hoofdman Cornelius; een godzalig man, die met de zijnen
God vreest, en die vele aalmoezen aan het volk doet, en God gedu-
rig bidt. Twee zijner huisknechten en een godzalige'Itrijgsknecht —
dit zijn die drie — getuigen van hem tot Petrus, dat hij een recht-
vaardig man is. God vreezende en die goede getuigenis heeft van het
gansche volk dor Joden. Een engel tot hem gekomen, zegt: Corneli-
us! uwe gebeden cn uwe aalmoezen zijn tot gedachtenis opgekomen
voor God." Maar bij al wat hij bezit, mist hij het eene noodige: de
noodzakelijke kennis van den weg des heils, hij kent den Heere Jezus
niet. Die engel wijst hem niet op den Heiland, maar op den apos-
tel Petrus. Dezen moet hij bij zich noodigen, en hij zal hem zeggen
wat hij doen moet, naar het woord des engels. De plaats, waar de
apostel zich bevindt, wordt nauwkeurig door den hemelbode aangewe-
zen, cn op dit bevel zendt onze hoofdman die drie personen naar Joppe.
Gedurende deze reis wordt Petrus voorbeieid door het gezicht, waar-
van wij daareven gewaagden. Het drietal heeft Joppe bereikt en staat
reeds voor de woning van Simon den lederbereider, waar Petrus te huis
lag. Na de boodschap uit den hemel gaat hij deze drie mannen te gemoet,
maakt zich bekend, tn naar de oorzaak hunner komst vragende, lich-
ten zij hem in en vertellen wie het is, die hen heeft gezonden, welke
verschijning deze heeft gehad, en hoe de engel geboden had, om Pe-
trus te laten komen, die woorden der zaligheid zou spreken. Den
volgenden dag vertrekt hij en 6 zijner vrienden uit Joppe met de drie
afgezondenen naar Cesarea. Welkom is de apostel in het huis van Cor-