Boekgegevens
Titel: Raad van bestuur: een twintigtal voorbeelden uit de Heilige Schrift, ter navolging of waarschuwing aan de jeugd voorgesteld. Een leesboek voor school en huis
Deel: 3e stukje
Auteur: Velden, C. van der
Uitgave: Kampen: G. Ph. Zalsman, 1874
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8895
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202969
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Raad van bestuur: een twintigtal voorbeelden uit de Heilige Schrift, ter navolging of waarschuwing aan de jeugd voorgesteld. Een leesboek voor school en huis
Vorige scan Volgende scanScanned page
47 •
zij aan hnnne vijandschap lucht geven, en knersen zij
op de tanden van nijd en toorn. Doch onze geloofsheld
gaat vooft; de oogen ten hemel gericht, ziet hij de heer-
lijkheid Gods en Jezus, staande ter rechterhand Gods.
Vol des Heiligen Geestes zegt hij: »Ziet, ik zie de he-
melen geopend, en den Zoon des menschen, staande ter
rechterhand Gods. Kan deze geloofsheld niet zwijgen
van wat hij ziet, zijne verbitterde vijanden willen niet
langer van hem iets hooren: terwijl zij schreeuwen en
hunne ooren toestoppen, vallen zij op hem aan, werpen
hem ter stad uit, en steenigen zij dezen moedigen belij-
der. Door zijn krachtig geloof kan hij dezen geweldigen
dood en deze folteringen, in navolging van zijn grooten
Meester, gewillig ondergaan. Te midden zijner smarten
en steeniging slaakt hij twee korte beden, die een ver-
nieuwd blijk geven zijner godsvrucht. Bereid om bij zijn
dierbaren Heiland voor eeuwig te zijn, bidt hij: »Heere
Jezus! ontvang mijnen geest." Hij vergeet zijn smart en
denkende aan zijne moordenaars met vijandsliefde in het
hart, verheft hij op de knieCn liggende zijne stem, en men
hoort hem zijne laatste bede uitspreken: »Heere! reken
him deze zonde niet toe." Even als zijn Heiland aan het
kruis, vergeeft hij gaarne en bereidwillig wat zij hem
aangedaan hadden. Wij weten, dat deze bede der liefde
is verhoord; want Panlus, die ook daar tegenwoordig
was, en zich verheugen kon in deze steeniging van Ste-