Boekgegevens
Titel: Raad van bestuur: een twintigtal voorbeelden uit de Heilige Schrift, ter navolging of waarschuwing aan de jeugd voorgesteld. Een leesboek voor school en huis
Deel: 3e stukje
Auteur: Velden, C. van der
Uitgave: Kampen: G. Ph. Zalsman, 1874
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8895
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202969
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Raad van bestuur: een twintigtal voorbeelden uit de Heilige Schrift, ter navolging of waarschuwing aan de jeugd voorgesteld. Een leesboek voor school en huis
Vorige scan Volgende scanScanned page
31
Vroeger had hij teinggedeinsd, beleed hij slechts Jezus in het ver-
borgen, hoewel hij als raadsheer niet bewilligd had in den goddeloo-
zen handel der vijanden; maar nu ~ niet zoodra heeft de landvoogd
hem vrijheid gegeven, of hij snelt onbeschroomd naar het kruis, om
dien grooten Doode van dat verachtelijke vloekhout af te nemen, 'tis
avond, en welke vijanden daar ook nog juichen onder dat kruis, on-
zen vriend is die avondstond bij uitnemendheid gewichtig en dierbaar.
Eu ziet, hij is niet alleen voor de afneming van dat gezegende lijk;
Nicodemus staat hem trouw ter zijde, en samen aanvaarden zij deze
aandoenlijke plechtigheid. Wat in hunne ziel zal omgegaan zijn, we-
ten wij niet; maar hunne harten bleven kloppen van liefde tot den
Heiland. Jozef van Arimathea heeft gezorgd voor zuiver fijn lijn-
waad, voor eene grafplaats: in zijn hof is een nieuw^ graf, uitgehou-
wen in eene steenrots, waarin Jezus de eerste doode zal ^jn; zijn
vriend en medehelper heeft een mengsel 'van mirre en aloë van om-
trent 100 ponden gewichts, en zoo bereiden zij Hem eene heerlijke en
eerlijke begrafenis. Zoo rust dan de Heere in den schoot der aarde
tot den morgenstond der opstanding. En waar de twee vrienden, die
Hem in den dood getrouw bleven, na de verzegeling van het graf,
dat zij dekten met een gi-ootcn steen, die gezegende plek verlieten,
daar mochten eenige vriendinnen op die gewijde plaats vertoeven en
elkander vertroosten tot de Doode zal verrijzen, en zij Hem zullen
aanschouwen. Onze vriend Jozef zal zich verblijd en verkwikt heb-
ben na deze liefdedaad, en vrede 2al zijn ziel vervuld hebben, vooral
na de luisterrijke verrijzenis zijns Heilands.
Dat wij vrijmoedig ü belijden
O Heiland! die 't zoo waardig zijt;
Ja, leer ons mensehcnTrces bestrijden.
Ons hart zij u geheel gewijd!
Zoo zouden wij U trouw bewijzen
Door wandel, woord en liefdedaad;
Verguisd, zou toch ons hart U prijzen,
Trots vijandschap cn hoon en smaad.
Wijze: Tien Geh, des Heeren.