Boekgegevens
Titel: Raad van bestuur: een twintigtal voorbeelden uit de Heilige Schrift, ter navolging of waarschuwing aan de jeugd voorgesteld. Een leesboek voor school en huis
Deel: 3e stukje
Auteur: Velden, C. van der
Uitgave: Kampen: G. Ph. Zalsman, 1874
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8895
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202969
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Raad van bestuur: een twintigtal voorbeelden uit de Heilige Schrift, ter navolging of waarschuwing aan de jeugd voorgesteld. Een leesboek voor school en huis
Vorige scan Volgende scanScanned page
28
den van Jezns, die alle middelen beramen om Hem te
dooden. Däär is hij welkom; niemand beter dan deze
discipel kan hen in hunne moordplannen helpen en die-
nen. Weldra worden zg het eens, de verrader ontvangt
van de overpriesters den bloedprijs, de 30 zilverlingen,
waarvoor hij zijn Meester in hunne handen zal leveren.
Zij verheugen zich over deze schandelijke daad, die
zulke bittere, vruchten voor Judas zal dragen. Inmid-
dels is de afscheidsrede des Heilands geëindigd, en Hij
met zijne elf getrouwe vrienden de beek Kedron overge-
gaan, om in den hof Gethsemané eenigen tijd te vertoe-
ven. Wij weten hoe Hij daar heeft geleden en gestreden,
en volgen Hem, waar Hij zijne slapende discipelen op-
wekt om op te staan, en van hen vergezeld, aan den in-
gang de vijanden ontmoet met Judas aan het hoofd.
Deze verraderlijke aanvoerder kust nu de heilige lippen
van Jezus, en zegt tot Hem: »Wees gegi-oet, Rabbi!"
En al vallen zij door het Woord zijner almacht ter aar-
de, toch gaan de vijanden voort en nemen den Heere
gevangen. De onheilige verrader heeft zijn rol uitgespeeld.
Meft bekommert zich niet langer om hem, men laat hem
aan zijn lot over. En mogelijk heeft hij nog gedacht»
dat de Heiland dopr zijn wonderkracht aan de handen
der vijanden zal ontkomen. Nu hij zich daarmede te
vergeefs heeft gerust gesteld en gevleid, en Jezus ver-
oordeeld is en voor den landvoogd zal gebracht worden,
nu gevoelt hg het afschuwelijke zijner goddelooze han-
delwijze en ontwaakt zijn geweten. Zonder rust zwerft
hg daar alleen; want noch bij zijn Meester, dien hij ver-
raden, noch bij zijne voiige vrienden, die hij bedrogen,
noch bij Jezus'vijanden, die hij geholpen heeft, zal hij eenigen