Boekgegevens
Titel: Natuurkennis voor de volksschool
Deel: I Planten en dieren
Auteur: Scheepstra, H.; Walstra, W.
Uitgave: Groningen [etc.]: Wolters, 1893
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1035
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202946
Onderwerp: Biologie: botanie: algemeen, Biologie: zoölogie: algemeen
Trefwoord: Plantkunde, Dierkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Natuurkennis voor de volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
INLEIDING.
In de bestaande berkjes over natuurkennis is naar onze raeening
niet genoeg rekening gehouden met den leertijd, noch met het aantal
lesuren, dat o. i. voor genoemd leervak in de volksschool behoort te
worden besteed. Den leertijd op zes jaren stellende, wenschen we het
opzettelijk onderwijs in de natuurkennis over de laatste drie jaren te
verdeelen, en alzoo in het vierde leerjaar te doen aanvangen. Met
het oog daarop hebben we een serie eenvoudige leesboekjes samen-
gesteld, waarvan we ons het gebruik op de volgende wijze voorstellen.
De onderwijzer behandele eerst eenig onderwerp; daarna worde de
les gelezen, die op korte, heldere en bevattelijke wijze de hoofdza-
ken van het behandelde weergeeft; eindelijk volge de schriftelijke
bewerking der achter elke les geplaatste opgaven. Wat de leerling
door eigen waarneming heeft verworven, en wat hij daarna geordend
in de leesles terugvindt, levert hem ongetwyfeld voor een stijloefening
de stof bij uitnemendheid. Verder achten we het wenschelijk, dat
de leerling eenvoudige doorsneden, bladvormen, enz. teekene; zulks
noopt hem tot nauwkeurig waarnemen, terwijl omgekeerd het maken
van dergelijke teekeningen hem leidt tot een juiste opvatting van
illustraties. We meenen, hierdoor tevens het aangename aan het
nuttige op gepaste wijze te hebben verbonden.
De behandeling der planten hebben we het eerst aan de orde gesteld.
We oordeelen deze afwijking van den vrij algemeen gevolgden regel
wenschelijk, èn omdat de te behandelen planten meestal in school
kunnen worden gebracht, èn omdat het begin van den nieuwen cursus
over 't algemeen samenvalt met den tijd van 't jaar, waarin het
onderwijs in plantkunde gevoegelijk kan worden begonnen. Bij de
keuze der planten hebben we, behalve op de mogelijkheid om de