Boekgegevens
Titel: Natuurlijk lezen
Deel: II Oefeningen voor de hoogste klasse eener lagere school
Auteur: Sandwijk, Gijsbertus van
Uitgave: Purmerende: J. Schuitemaker, 1872
5e, verb. en naar de nieuwe spelling veranderde dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7866
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202941
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Natuurlijk lezen
Vorige scan Volgende scanScanned page
93
Die gedachten bleven mij den ganschen dag bij,
cn verlieten mij niol, toen ik mg des avonds op
mgn leger nedervleide. Ik slie]) eindelgk in. Daar
Terscheen mij in den droom eene hemelsche ge-
daante, schgnb.iar een Godsgezant, en voegde mij
op indrukwekkenden toon toe: »wat waagt gg,
sterveling! te oordeelen over de ondoordringbare
geheimen der eeuwigheid 7 Vermeet gij u do band
te slaan aan do weegschaal des Almachtigen ? Volg
mij en ik zal u toonen, hoe dwaas gij oordeelt."
Toen nam hij mg bg de hand cn voerde mij boven
wolken en sterren tol in de verbigven van het
eeuwige licht. Ik knielde rnet diepen eerbied neder
en was stom van verbazing. Daar verscheen de geest
van den afgestorven menschenvriend. Wroeging en
verlwgfeling waren op zgn gelaal te lezen. Eene
stem, die afdaalde van den troon des lichts, sprak :
»zondaar! al uwe misdaden slaan in hol groote ge-
denkboek aangeleekend. Onder hel masker van
een menschenvriend waart gij de onderdrukker van
weduwen en weezen, de verleider der onschuld.
Hunne zuchten en beden uit hunne binnenkameren
zgn lol mg opgeklommen. Kortzichtige menschen
prezen u, maar ik zag u in de doiikersto schuil-
hoeken ; godsdienst-leeraars grepen u vaak in het
hart, maar uw gevoel was verstompt. Uw geweien
ontwaakte vaak, maar gij zocht dit te smoren. Gg