Boekgegevens
Titel: Leitfaden beim Unterrichte in der deutschen Sprache
Auteur: Okon, C.
Uitgave: Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1888
Nimwegen: H.C.A. Thieme
2. verb. und beträchtlich verm. Aufl
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-836
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202912
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Duitse taalkunde
Trefwoord: Duits, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leitfaden beim Unterrichte in der deutschen Sprache
Vorige scan Volgende scanScanned page
41
Floers, o. glor, m. §; e.
Floret, V. iRoppter, s. ê; c.
Floret(zöde), v. glorcttjcibe.
w. — n.
Flouw, V. Schlnepfennarn, s. §; e.
Fluweel, o. Samt, m. c.
Fluwijn, v.§ou§mortier, m. ë ;—
Foesel, v. gujel, ni. ë ; —
Fonds, 0. gonbë, m. — jen.
Fontein, v. gpringbrunnen, m.
ê; -
Fooi, V. ïtinfgelb, s. eë; er.
Forket, o. ©abel, s, - n.
Fornuis, o. Sodhnwj^ine, s. — n.
Fortepiano, v.^pianoforte,s.ë;—
Fout, V. geiler, m. ë; —
Frak, v. gtatf, m. ë; e.
Fregat, o. gregatte, w. — n.
Freule, v. graulein, w. ë; —
Front, 0. gtonle, s. — n.
Fulp, O. Samt, m. ë; n.
G.
Gaas, O. ffiaje, w. —n. glor,
m. ë; e.
Gagel (heester), m. 9Köufe=
born, m. e§; en.
Gagel (gehemelte), o. ®au=
men, m. ë; —
Galg, V. ©algen, m. ë; -
Galjoen, o. ©alione, w. — n.
Galon, O. ïreffe, w. — n.
Galvanisme, o. ©aloaniSmuë,
m. - (O).
Gamma, v. ©amma, s. ë; ë.
Garnitur, o. ©arnitur, w. — n.
Garnizoen, O. ©arniion,w. — en.
Gebaar, o. ©eberbe, w. - n.
Geboefte, o. 5P5bel, m. ë; —
Gebraad, o. Staten, m. ë; —
Gebroedsel, o. Stut, w. — en.
Gebruik, o. ©ebraudj, m. ë;
e. (iiu).
Gedachte, v. ©ebanfe, m. në; n.
Gedachtenis, v. ©ebonfen, s.
ë; --
Geding, o. 9ie(ihtëftteit,m.eë;e.
Geduld, O. ©ebulb, w. - (o).
Geep, V. Stilling, m. ë; e.
Geeuw, m. ©ö^nen, s. ë ; (o).
Geeuwing, v. ®al)nen, s. ë; (o).
Gefleem, o. gu^ëjdhnjönjetei,
w. — n.
Geflikkeflooi, Sdhmetdhelei, w.
- en.
Gehalte, o. ®cf)alt, m. eë; e.
Gehucht, o. SBeiler, m. ë; —
Gei, V. ®eitau, s. eë; e.
Gelag, 0. Sedhe, w. — n.
Gelofte, V. ®elübbe, s. ë ; -
Geloof, 0. ©lauben, m. ë; —
Geluid, O. Sout, m. eë; e.
Gember, v. Sngtuer, m. §; —
Gemeen, o. ^Pöbel, m. ë ; —
Gemeenebest, o. Diepubltf, w.
— en.
Gemis, o. SHangel, m. ë; — (a).
Geneugte, v. Setgnügen, s. ë;
gungen.
Genot, 0. ©enuft, m. eë; e'. (U).
Gepeupel, o. ïpBbel, m. §; —