Boekgegevens
Titel: Leitfaden beim Unterrichte in der deutschen Sprache
Auteur: Okon, C.
Uitgave: Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1888
Nimwegen: H.C.A. Thieme
2. verb. und beträchtlich verm. Aufl
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-836
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202912
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Duitse taalkunde
Trefwoord: Duits, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leitfaden beim Unterrichte in der deutschen Sprache
Vorige scan Volgende scanScanned page
39
Deel, O. îetl, m. e§ ; e.
Deemoed, ®emut, w. — (o).
Deernis, v. SJtitleib, s. § ; (o).
Deisme, o. ®ei§mu§, m. — (o).
Deksel, o. ©edel, m. ë; —
Delfstof, V. TOnerol, s. ë ; e.
Despotisme, o. ®eëpoti§tnu§,
m. - (o).
Deun, O. Sieb, s. eë ; et.
Devies, o. ®etiije, w. — n.
Dialekt, o. ®iale!t, m. eë ; e.
Diamant, o. Siamant, m. eë; e.
Dieet, o. ®iftt, w. — en.
Diemit, o. Sate^cnt, m. ë ; e.
Diepsel, O. ©^attirung, w. — en.
Dij, V. ©^enïel, m. § ;
Discours, o. Siëturë, m. feë; je.
Dispuut, O. ®iëput, m. eë; e.
Dissel, m. Seic^fel, w. n.
District, o. Siftrifl, m. eë; e.
Dividend, o. Sioibenbe, w. — n.
Dog, m. ©ogge, w. — n.
Domein, o. ©omSne, w. - n.
Dons, O. ®une, w. - n.
Dooi, m. ïhauwetter, s. ë; (o).
Doop, m. Ïaufe, w. - n.
Doopceel, v. ïauffi^ein, m. ë ; e.
Doopsel, O. ïaufe, w. — n.
Doorbraak, v. ®ur^bruih, m.
ê ; e. (U).
Doorvoer, m. Sut^fu^r, w. - en
Doorzicht, V. ® uri^ficflt, w.—(o).
Dop, m. ©(^ole, ^ülje, w. - n.
Dorpel, m. Semelle, w. — n.
Draai, m. ©te^e, w. — n.
Drachme, o. Srac^me, w. — n.
Draf, O. ïrabet, m. mj.
Dragon, v. Sragun, m. ë ; (o).
Dras, V. ©c^lamm, m. § ; e. (ä).
Dravik, v. ÏKeetfenf, m. eë; e.
Dreet, v. Kot, m. eë; e.
Dregge, v. ®regg, s. eë; en.
Dreigement, o. Sro^ung, w.
- en.
Drempel, m. ©(httielle, w. — n.
Dreun, m, Stöhnen, s. ë; (o).
Drift, V. 3otn, m. eë ; (o).
Drom, m. 9Kenge, w. — n.
Drop, V. ßatritä, m. eë ; e.
Druip, m. ^Itöufeln, s. §; (o).
Drup, m. ïtaufe, w. — n.
Dualisme, o. Suoliëmuë, m.
- (O).
Duffel, O. ®ürfel, m. ë; -
Duist, O. SKetjlftoub, m. ë; (o).
Duizehgheid, v. ©c^minbel, m.
ë. —
Duizeling, v. ©chminbet, m.ê; —
Dut, m. Schläfchen, s. ë; -
Duur, m. ®auer, w. - (o).
Dwaling, v. 3tttum, m. ê;
ümet.
Dweil, V. gufetoifch, m. eë; e.
E.
Echo, V. g(ho, s. ë; 5.
Echt, m. ghC/ w. — n.
Eclat, O. gflat, m. §; e.
Edelgesteente, o. gbelftein, m.
eë; e.
Eelt, O. Schwiele, w. — n.