Boekgegevens
Titel: Leitfaden beim Unterrichte in der deutschen Sprache
Auteur: Okon, C.
Uitgave: Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1888
Nimwegen: H.C.A. Thieme
2. verb. und beträchtlich verm. Aufl
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-836
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202912
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Duitse taalkunde
Trefwoord: Duits, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leitfaden beim Unterrichte in der deutschen Sprache
Vorige scan Volgende scanScanned page
37
Bikking, v. 5pt(ïen, §aucn, s.
§; (o).
Billioen, v. Siïïion, w. — cn.
Binding, v. ®inbc, s. §; (o).
Bindsel, o. Sinbe, w. — n.
Blanketsel, o. ©c()muiïe, w.— n.
Blauwsel, o. SSIaue, w. — n.
Blazing, v. ©cblaje, s. §; —
Bleekveld, o. Slcit^e, w. — n.
Blijk, O. Scmciê, m. jcê; je.
Blikkering, v. Sliljeln, s. §; (o).
Blind, O. gcnfterlabcn, m. §;
- (S).
Bloei. m. SlUtc, w. - n.
Bloeisel, o. Slüte, w. — n.
Bloesem, m. Slüte, w. — n.
Blok, 0. Slocï, m. e§; c. (ö).
Bloem, V. Slumc, w. — n.
Blondje, o. Slonbinc, w. — n.
Blos, m, SJötc, w. — n.
Blouwel, m. glac^ëbrcdhc, w.
— n.
Blozing, V. etrölcn, s. §;(o).
Bobbel, m. Slajc, w. — n.
Bobbeling, v. Slufhiallcn, Sla=
jentoerfcn, s. ê; (o).
Bocht, V. Sd^unb, ?Iu§rourf, m.
ê; e. (roürfc).
Boedel, m. SKaije, w. - n.
Boekei, m. ^oarlode, w. — n.
Boekweit, v. Su^hmcijcn, m.
-
Boert, V. m. e§; e.
Boetseering, v. ®o|ficten, s.
(0).
Boezel, o. ©chürscnjcug, m. §; c.
Boezelaar, m. ©djürjc, w. — n.
Bokaal, v. 5|Joïal, m. c.
Bombazijn, o, Sorcfjcnt, m. §; e.
Bond, 0. ®unb, m. e§;c. ®unb=
ni§, s. e§; c.
Bons, V. (Sto6, m. ë; c. (ö)
Boor, V. Softer, m. §; —
Boordsel, o. ®orbc, w. - n.
ginfofiung, w. - en.
Boot, V. SBoot, s. eë; Söte.
Boot, O. §alë|i^mud, m. eë; c.
Bord, O. ïcHer, m. ë; —
Bordes, o. Slbjatj —, m. eë;
e. (ft).
Borduursel, o. Slidcrci, w.—
en.
Borduurwerk, O. glicfotbeit, w.
— cn.
Bosch, O. S3u|cf), m. eë; e. (ü).
2BaIb, m. eë ; cr. (ft).
Bot (been), o. ftnochen, m. ë; —
Boterham, v.Söutterbrob,s.cë; c.
Bots, V. Stoft, m. eë ; e. (ö>.
Braak, v. Srudj, m. eë ; e. (ü).
Braam, v. ©rombeerftroudh- m.
cë ; e. (du).
Brak, m. Srade, w. - n.
Brat (ook Borat), o. Sorat,
m. §; e.
Brem, v. ©inftcr, m. ë; -
Breuk, v. Srud^, m. eë; e.(ü).
Brij, V. Srei, m. cë; e.
Bril, m. ®riKc, w. - n.
Broed, o. Srut, w. — cn.
Broedsel, v. Srut, w. - en.
Brons, o. Sronje, w. — en.