Boekgegevens
Titel: Leitfaden beim Unterrichte in der deutschen Sprache
Auteur: Okon, C.
Uitgave: Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1888
Nimwegen: H.C.A. Thieme
2. verb. und beträchtlich verm. Aufl
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-836
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202912
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Duitse taalkunde
Trefwoord: Duits, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leitfaden beim Unterrichte in der deutschen Sprache
Vorige scan Volgende scanScanned page
3) SBor I, m, n, r (o mic nat^ antautenbem t wirb in Stamni=
filben bie Sänge ber ®otole o, e, o, u, ö, ö, ü oft burd) l) be=
aeicfjnct, 3. Sî.
îl^Ie, noc^a^men, ^!lf)n, o^nben, a^nen, äfjnlid^, îl^re, ®a^re,
fa^l, faf)nben, 3at)ne, 5ät)nricfj, fat)rcn, ga^rt, ungefähr, ©cfä^rte,
5ät)re, ®efa^r, gähnen, C>a^n, 3at)r, fa^f, taf)m, öabn,
ÎJÎat)!, niaf)ten (malen), 9)îâ^ne, mahnen, ï)laf)r (nachtmerrie),
ÎJÎa^re (paard), icf) nof)m, ginnatjme, 9!oï)rung, ^Pfatjl, praaien,
3iat)m, Sïn^men, Sat)ne, id) ftafjl, Stro"^!, Sträf)ne, Sffiat)!, SÏBal)n,
wa^r, gewaar, mähren, mä^renb, bewähren, 3of)( ja^m, Safjn.
®o^Ie (plank), 3}ot)ne, boenen (boenen), boeren, ®ot)le, ®ol)nc,
2)rot)en, bronnen, Sollen, gö^n, 5öt)re, (jo^t, jot)len, ßol)!,
ßof)lc, Coljn, 93îo^r (neger), 9}ïöl)re, Cljm, o^ne, Cf)r, Ö^r (oog
van een naald), 3(oI)r, 9iö|re, êo^le (voetzool), 2o()n, Berfö^nen,
ftöfjnen, un»ert)ot)lcn, roo^l, rooftnen, ÏIrgtoofjn ;
®rui^ (moerassig weideland), ®u^lc, 9!ebcnbul)(er, ®ül)ne, füf)=
len, führen, gu^re, .puljn, tü^t, füf)n, 9ïïü^le, 9Kuï)mc, ^fu{)l, pfübl,
9ïul)m, 3ïul)r, rii[;ren, Stn^l, füijnen, ®üt)ne, ll^r (horloge),
len, Söufine (wak), (Sebüljr;
be()rten, eï)ren, entbehren, f?et)be, bcgcljren, ^eïilen, t)et)r
(verheven), ße^le, teuren, Cetjm, Ictjnen, Seftrcr, SJÏe^l, nie{)r, ne^=
men, angenehm, ï)!et)rung, feijnen, Seljne, fe^r, Berfcljren, fte^Ion,
mefircn, SBetjr, jefiren.
Ïlnmert. 3n SBörtern welche ifjrer ïïbftammung nnd; ein f) ï)abcn,
ift ïein ©eljnunggjeidjen, mufe folglid) gefdjtteben werben, 3. 53.
bra^t Bon bre—f)en, 9ïa^t Bon na—^en eet.
t ftel)t f) in : ïfial, Ïtjon (kleiaarde), Ïf)or, Ï^ran (visch-
traan), î^râne (traan uit de oogen); Ï^ron, ttjun, Ï^at, lln=
tert^on, Jl^ür. — 3n allen anbern mit t an=, in= unb ouSlautcnben
Silben fällt ba§ ^ Ijinter bem t weg, aljo : Ïier, Ïeil, Berteibigen,
ïeer, teuer, îau (dauw), - tum (Dieic^tum), tum (Ungetüm),
îlrmut, .Çeimnt, Sierot, 8Iut, ©lut, 9)2iit, mutig, 9îat, geraten,
9{ätfel, äSert, Sltem, 531üte, 9)Jtrte, î^ate, 9!ute.
3u bemerten finb : Sßirt, ïurm, «ertl)o, @iint!)er, 9)îart()a, 93îa=
tf)ilba, 3[J(ed)tl)ilb, ßatt)ebrale, i)3antï)er u. a. m.
®or — ()cit bleibt baê auëlautenbe t) fort : 9îo^eit, §o^eit ect.