Boekgegevens
Titel: Leitfaden beim Unterrichte in der deutschen Sprache
Auteur: Okon, C.
Uitgave: Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1888
Nimwegen: H.C.A. Thieme
2. verb. und beträchtlich verm. Aufl
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-836
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202912
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Duitse taalkunde
Trefwoord: Duits, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leitfaden beim Unterrichte in der deutschen Sprache
Vorige scan Volgende scanScanned page
ir':
©runtiform. ©egenroort. '2. unb 3. !Petf. g. 1. ®ergongen= f)eit. j Sefeht= 1 roeife. 2. Wittelm.
f ß ( e u Beft, f ß t e u B
f ß l e u Bt
ißünflcn — - fßlong, fßtänge fßtinge gefßtungen.
fßmctßcn — — fßntiß, fcbmiffe ißmciße gefßmiffen.
fßmcläen fßmiläeft, fßmiljt fctjtnotä, fßmöläe fßmi(,5 gefcbntoljen.
ißnciben - fßnitt, fßnitte fßneibe gefßnitten.
ißraubcn - fßrob, fßröbe ißraube gefßroben.
fßtcibcn - fßrieb, fßriebe fßreibe gefßrieben.
fßrciten - fßritt, fßritte fßreite gefßritten.
fßrcien _ - fßrie, fßrie fßreie gefßrien.
ißmärcn - - fßttior, fßraöre fßmöre gefßiBoren.
fßraeigen — — fßreieg, fdjmiege fßffieige gefßwiegen.
ißweden fßroiüft, fßmittt fßroolt, fßmölle fßmiti gefßmolten.
fßmiiiimen - - fßmamm. fßroimme gefßwomtnen.
fßmänime
fßwinben - - ftfjmnnb, fcfimnnbe fßnjinbe gefßrounben.
fßtoingen - — fcfjiBong, fßroinge gefßwungen.
jßwänge
jßiDörcn - - fßnjur, fßiBÜre fßwäre gefßmoren.
fehcn fiehft, fie^t faf), fähe fieh gefetjen.
fieben — - fott, fötte fiebe gefotten.
fingen — — fang, fange finge gefungen.
finfen - - fant, fönte finfe gefunfen.
finnen - — fänn, fünne finne gefonnen.
fi^en — - faß, fäße fitje gef effen.
fpeien - - fpie, fpie fpeie gefpien.
fpinnen - - fpann, fpänne fpinne gefponnen.
fSreßen fbrißft, fpiißt fpraß, fpräctje fpriß gefptoßen.
fprießen - - fproB, fpröffe fprieße gefproffen.
fb reu 6 eft, f P t e u ß
fpreußt
fpringen - fprang, fpränge fpringe gefprungen.