Boekgegevens
Titel: Engelsche spraakkunst: met toepasselijke opstellen ter vertaling
Auteur: Murray, Lindley; Bruinvisch Maatjes, Adrianus
Uitgave: Zalt-Bommel: Joh. Noman en zoon, 1860
7e verb. dr.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6734
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202891
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Engelsche spraakkunst: met toepasselijke opstellen ter vertaling
Vorige scan Volgende scanScanned page
SPRAAKKUNST.
53
De tijden zijn zes in getal, als :
The present tense, de tegenwoordige tijd.
The imperfect tense, de onvolmaakt verleden tijd.
The perfect tense, de volmaakt verleden tijd,
The pluperfect tense, ds meer dan volmaakt verl. tijd.
The first future tense, de eerste toekomende tijd.
The second future tense, de tweede toekomende tijd.
De tegenwoordige tijd vertoont ons eene daad, als geschiedende in
den tijd, waarin men spreekt, als: I think, ik denk; I fear, ik vrees.
De tegenwoordige tijd drukt ook een karakter of eene hoedanigheid
uit, die nog bestaat, b. v.:
He is an alleman. Het is een bekwaam man.
She is an amiable woman, Zij is eene beminnelijke vrouw.
Deze tijd drukt ook daden oit, die van tijd tot tijd nog voortdu-
ren of herhaald worden.
He frequently rides. Hij rijdt dikwerf.
He walks out every morning. Hij gaat alle morgen wandelen.
He goes into the country every Hij gaat alle zondagen naar buiten.
Sunday,
"Wanneer de tegenwoordige tijd voorafgegaan wordt door de
woordjes when, before, after^ as soon as, duidt hij dikwerf den be-
trekkelijken tijd van eene toekomstige daad aan, b. v.:
When he arrives he will hear Wanneer hij aankomt, zal hij
the news.
He will hear the news before he
arrives.
They will tell it him as soon as
he arrives.
He will get it soon after he
arrives.
het nieuws vernemen.
Hij zal het nienws vernemen,
voordat hij aankomt.
Zij zullen het hem verhalen, zoo-
dra hij aankomt.
Hij zal het krijgen, kort na zijne
aankomst.
Men gebruikt somtijds dezen tijd, in plaats van den onvolmaakt
verleden' tijd, in levendige historische verhalen, als :
He enters the territory of the Hij betreedt het grondgebied der
peaceable inhabitants; he fights
and conquers; takes an im-
mense booty , which he divides
among his soldiers, and re*
turns home to enjoy an empty
triumph.
vreedzame inwoners, hij strijdt
en overwint; neemt een' ontzet-
tenden buit mede, die hij onder
zijne soldaten verdeelt, en keert
naar huis terug, om eene ijdele
zegepraal te genieten.