Boekgegevens
Titel: Engelsche spraakkunst: met toepasselijke opstellen ter vertaling
Auteur: Murray, Lindley; Bruinvisch Maatjes, Adrianus
Uitgave: Zalt-Bommel: Joh. Noman en zoon, 1860
7e verb. dr.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6734
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202891
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Engelsche spraakkunst: met toepasselijke opstellen ter vertaling
Vorige scan Volgende scanScanned page
SPRAAKKUNST.
213
Opstellen over de Voorzetsels, Voegwoorden en
Tttsscheiiwerpsels,
N®. 181.
Ik zal hem dit geld zenden, of zelf brengen, indien ik daar-
toe den lijd heb. Hij zal óf boos, óf driftig 1 zijn , als bij
dit alles verneemt; want gij weet, dat hij niet dulden kan, dat
men zijn' pligt verzuimt 2. Maar 't zal niet op 3 mij zijn ,
dat bij boos zal worden; dit weel ik beter. Van wien hebt gij
dit herig t \ ontvangen? Gij vraagt mij te veel; ik mag u niet
antwoorden. Niemand te bebben wiens geluk wij wenschen 5,
of bij wien wij een teeder helang hebhen 6, is een beklagens'
waardige 7 toestand. Hij is een vriend, aau wien ik veel ver-
pligtiiig heb 8, zoo als ik u reeds gezegd beb. Wij worden dikwerf
teleurgesteld in dingen, welke, vóór bet bezit, groot genot 9
beloofden. Deze dwaling werd veroorzaakt door de inwilliging
van 10 een ernstig verzoek 11. Zij hebben nu besloten 12
om bunnen pligt te doen 13 ; gij weet, dat zij van te voren
bekend waren onder 14 den naam van luiaards. Wanneer wij
de vermaken der deugd regt gesmaakt 15 bebben, kunnen wij
geen genoegen scheppeii in 16 die der ondeugd.
1 in a passion.
2 to neglect.
3 with.
4 intelligence.
5 to whom we hear-
tily wish well.
6 to be warmly con-
cerned.
7 deplorable.
8 to be highly in-
debted.
9 enjoyment.
10 compliance with.
N®.
182.
Er beslaat eene 07igelijkheid 1
van
11 earnest entreaty.
12 are determined.
13 on doing.
14 by.
15 to have a troe
taste of.
16 to have relish for.
jaren tnsscben hen ,
biervan ben ik orer-
en dat is gewis de grootste zwarigheid ;
tuigd 2. Wij bebben vele voorregten 3 genoten , laat ons dos
tevreden zijn. Geleerdheid versterkt 4 den geest 5 ; en wèl
gebruikt O , verbetert 7 zij dc zeden 8. Zij zijn heide yrij-
zenswaardig 9, de eene is zoo verdienstelijk 10 als de andere.
Ik moet evenwel zoo openhartig 11 zijn Ie bekeiinen 12, dat
1 disparity. 5 mind. 9 praise-worthy.
2 convinced. 6 properly applied. 10 deserving.
3 privilege. 7 to improve, 11 candid.
4 to strengthen. 8 morals. 12 to own.