Boekgegevens
Titel: Engelsche spraakkunst: met toepasselijke opstellen ter vertaling
Auteur: Murray, Lindley; Bruinvisch Maatjes, Adrianus
Uitgave: Zalt-Bommel: Joh. Noman en zoon, 1860
7e verb. dr.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6734
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202891
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Engelsche spraakkunst: met toepasselijke opstellen ter vertaling
Vorige scan Volgende scanScanned page
SPRAAKKUNST. . 211
held 3, zijne lescheidenheid 4, met één woord, lijne deagden
waren er de oorzaak van. Wij moeten 5 a)tijd onzen pligt boven
ons vermaak kiezen. Ilij stelde 6 een verzoekschrift 6,
waarin bij al te vrij zijne eigene verdiensten vermeldde 8.
Zijne dwaasheden liadden hem in een* toestand gehragt, waar-
in hij veel te vreezen cn niets te hopen bad. Niets is de
tijd cn de oplettendheid van jonge lieden meer waardig dan
't verkrijgen van kunde 9 en deugd. Zelden hebben tvij be-
rouw 10 over le weinig pralen , maar dikwijls over le veel.
Verwijt 11 nooit iemand de diensten, die gij hem gedaan hebt.
De liefde voor de aurdsche dingen is altijd vergezeld van eene onver-
schilligheid omtrent 12 de hcweische. Daar ik uit moest gaan 13,
heb ik mijn werk in haast afgedaan. Ilet is roemrijker 14
zich zei ven te overwinnen dan een' vijand ten onder le brengen,
3 affability. 7 petition. 11 to reproach with.
4 modesty. 8 to represent. 12 towards.
5 should. 9 knowledge. 13 as 1 wanted to go out.
6 to draw up. 10 to repen(. 14 glorious.
ZEVENDE HOOFDDEEL.
Over de Voorzetsels, de Voegwoorden en de Tnsschenwerpsels.
(Zie ook bladz. 135 tot 152.)
De voorzetsels io en for worden dikwerf verzwegen zoo als in
de uitdrukkingen: give me, geef mij; hring us, breng ons; fetch
him, haal hem; get me some paper, bezorg mij wat papier, in
plaats von gei for me some paper.
Ook frotn wordt somtijds verzwegen:
De was hanished England, Hij werd uit Engeland verbannen.
In den gemeenzaraen stijl staan de voorzetsels dikwerf van het
voornaamwoord, waarbij zij behooren, verwijderd; als:
Whom do you speak to ? Tot wien spreekt gij ?
In verheveu' stijl verm^dt men dit liever.
In sommige spreekwijzen kan men, in dezelfde betrekking, twee
voorzetsels onverschillig gebruiken, als: expert at en expert in a
thing , bekwaam in iets , enz.
Wanneer een zelfstandig naamwoord van een werkwoord afkomt,
dan neemt dit hetzelfde voojzetsel na zich als dat werkwoord, b. v.:
a disposition to tyranny, eene geneigdheid tot dwingelandij, van:
disposed to tyranny, geneigd tot dwingelandij,
14»