Boekgegevens
Titel: Engelsche spraakkunst: met toepasselijke opstellen ter vertaling
Auteur: Murray, Lindley; Bruinvisch Maatjes, Adrianus
Uitgave: Zalt-Bommel: Joh. Noman en zoon, 1860
7e verb. dr.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6734
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202891
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Engelsche spraakkunst: met toepasselijke opstellen ter vertaling
Vorige scan Volgende scanScanned page
SPRAAKKUNST, 193
matter y wam him kindhj, and zaak, waarscbow hem vriendelijk,
he disappears immediately, en hij verdwijnt onmiddellijk.
Men gebruikt ook den tegenwoordigen tijd, in plaats van den toe-
komenden , vooral wanneer de daad niet ver meer af is; of wanneer
de woorden if, when, as soon as, before of afler voorafgaan. (Zie.
verder: Eerste Afdeeling, bl. 55 en vervolgens.)
In de volgende voorbeelden gebruikt men in H Hollandsch meestal
den tegenwoordigen, maar in 't Engelsch den onvolmaakt of vol-
maakt verleden* tijd:
l have been ill this year past. Ik ben sedert een jaar ziek.
We have heen here ten weeks, "VVij zijn bier sedert tien weken.
He was horn at London, Hij werd te Londen geboren.
Voorts moet men zorgen , dat men in 't antwoord op eene vraag
denzelfden tijd gebruikt, en ook eene gelijke wijze van uitdrukken,
als in de vraag zelve:
Ho you write? Schrijft gij?
Yes, I do. Ja.
Was he playing ? Speelde hij?
Yes , he was , Ja.
Bid you read? Laast gij?
Yes, 1 did. Ja.
Wanneer men, in den toekomenden tijd, vaa 't weer spreekt,
gebruikt men altijd wilt en niet shall:
It will rain to-day Het zal van daag regenen,
It will thunder, Het zal donderen.
It will hail. Het zal hagelen.
Zie verder over 't gebruik van shall eu willdiQ Eerste Afdeeling ,'bl. 60,
Men gebruikt in 't Engelsch de aanvoegendo wijs, wanneer twijfel
cn toekomst heide uitgedrukt zijn; b. v.:
Though he speak the truth, he Al spreekt hij de waarheid, men
will not he helieved, zal hem niet gelooven.
He cannotbeclean,unless hewash Hij kan niet schoon zijn, tenzg
himself, hij zich wasschc.
He will he punished, unless he Hij zal gestraft worden, tenzij hij
repent, berouw toone.
Lest cn tliat, voorafgegaan van een bevel, worden altijd door de
aanvoegende wijs gevolgd:
Love not sleep, lest thou come Bemin den slaap niet, opdat gij
to poverty, niet tot armoede kornet.
Take heed that you speak not Wacht u tot hem te spreken,
to him,
13