Boekgegevens
Titel: Engelsche spraakkunst: met toepasselijke opstellen ter vertaling
Auteur: Murray, Lindley; Bruinvisch Maatjes, Adrianus
Uitgave: Zalt-Bommel: Joh. Noman en zoon, 1860
7e verb. dr.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6734
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202891
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Engelsche spraakkunst: met toepasselijke opstellen ter vertaling
Vorige scan Volgende scanScanned page
186. ENGELSCHE
woord, of't zelfstandig naamwoord, waarop het betrekking heeft:
My father writes, and my Mijn vader schrijft, en mijne
mother reads , moeder leest.
\our sisters play, Uwe zusters spelen.
Het zouden dus grove fouten zijn, te zeggen: my father write;
your sisters plays.
Somtijds bekleedt de onbepaalde wijs van een werkwoord , of eene
geheele spreekwijs, de plaats van 't zelfstandig naamwoord of 't voor-
naamwoord :
To see the sim is pleasant, De zon te zien is vermakelijk.
To he good is to he happy, Goed zijn is gelukkig zijn.
Wanneer een werkwoord tusschen twee naomwoorden inkomt, moet
men wèl acht geven, op welk van beiden bet betrekking heeft:
The wages of sin is death, Het loon der zonde is de dood.
In piety and virtue consists In godsvrucht en deugd bestaat
the happiness of man, het geluk van den mensch.
't Zou eene grove fout zijn te zeggen:
The wages of sin are death. Het loon der zonde zijn de dood.
Ilet onderwerp van dit gezegde U death (dood) en't is alsof er stond:
Death is the wages of sin. De dood is de bezolding der zonde.
Somtijds staat het zelfstandig naamwoord of voornaamwoord achter
werkwoord;
On a sudden appears the hing. Eensklaps verschijnt de koning.
Twee of meer zelfstandige naamwoorden, in 'tenkelvoud, vereenigd
door een verbindend voegwoord, hebben 't werkwoord in 't meervoud:
Socrates and Plato were wise; Socrates cn Plato waren wijs; zij
they were the most eminent waren de grootste wijsgeeren van
philosophers of Greece, Griekenland.
Dy his power all good and evil Door zijne magt wordt al 't goede
are distributed, en kwade uitgedeeld.
Wanneer men twee of drie verschillende personen heeft, dan plaatst
men den derden vóór den tweeden, en den eersten achteraan:
James , you and I are all at- Jakob , gij en ik zijn allen ver-
tached to our country, kleefd aan ons vaderland.
Wanneer dc zelfstandige naamwoorden en voornaamwoorden in
't enkelvoud door de voegwoorden or, nor, neither, verbonden zijn,
moet het werkwoord in 't enkelvoud staan:
Either John, James or Joseph Johannes, Jakob of Jozef is
intends to accompany me, voornemens mij te vergezellen.