Boekgegevens
Titel: Engelsche spraakkunst: met toepasselijke opstellen ter vertaling
Auteur: Murray, Lindley; Bruinvisch Maatjes, Adrianus
Uitgave: Zalt-Bommel: Joh. Noman en zoon, 1860
7e verb. dr.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6734
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202891
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Engelsche spraakkunst: met toepasselijke opstellen ter vertaling
Vorige scan Volgende scanScanned page
SPRAAKKUNST. 11
eener werking of betrekking aan, en volgt gewoonlijk op een bedrij-
vend werkwoord of op een voorzetsel.
De zelfstandige naamwoorden worden aldus verbogen.
Nominative, the queen , de koningin.
Possessive. the queen's {of ihe queen), der of van de koningin,"
Objective. ihe queen, de koningin.
Om eene enkele bezitting van personen aan te duiden, als hunne
namen door geen bijvoegelijk naamwoord voorafgegaan worden, is
men meestal gewoon , in den tweeden naamval de ^s te gebruiken,
als: ihe hing'^ power, de magt des konings; the friend^ pen, de
pen van den vriend. Men zegt echter: the age of Lewis the \l\th,
de eeuw van Lodewijk XIV, omdat men niet zoude kunnen zeggen,
dat de eeuw eene bezitting van Lodewijk XIV is. Schoon men mo-
gelijk hierop somtijds eenige weinige uitzonderingen moge vinden,
zoo als in de Dichtkunde enz., zal de leerling zelden fouten begaan,
als hij dezen regel volgt.
Wanneer het meervond van een woord opi eindigt, zet men alleen
het afsnijdingsteeken (*), en men laat de s weg; b. v.: my brothers'
houses, de huizen mijner broeders; the drapers' company, het laken-
koopersgild. Somtijds ook wanneer het enkelvoud op ss uitgaat, en
het volgende woord met eene s begint, als: for righteousness^ sake,
regtvaardigbeidshalve; for goodness' sake, uit goedheid ; enz.
Deze bijvoeging van V kan nimmer geschieden bij de bijvoegelijke
naamwoorden, die als zelfstandig gebruikt worden. Men zegt dus
niet: the wicked's actions, de daden der goddeloozen, maar the ac-
tions of the wicked.
Wanneer twee of meer tweede naamvallen op elkander volgen,
wordt de herhaald , b. v.: my father^ friend"^ house, het huis
van den vriend mijns vaders.
Wanneer evenwel de woorden door and verbonden zijn, voegt men
de alleen bij het laatste: Lewis, John and William's horses, de
paarden van Lodewijk , Jan en Willem.
Zoo ook wanneer de naam van den persoon door den naam van
zijn beroep of zijne hoedanigheid gevolgd wordt, als: Mr. Dumber,
ihe ironmonger'^ warehouse, het pakhuis van den Heer Dumber, den
Ijzerkooper. — Zoo ook : ihe king of Prussia'% court, het hof van
den koniog van Pruisen.
Ook gebruikt mende 's in de volgende en soortgelijke spreekwijzen:
1 come from my cousin's, ik kom van mijn' neef; I have heen at
my sister'%, ik ben bij mijne zuster geweest; l have dined ai my