Boekgegevens
Titel: Engelsche spraakkunst: met toepasselijke opstellen ter vertaling
Auteur: Murray, Lindley; Bruinvisch Maatjes, Adrianus
Uitgave: Zalt-Bommel: Joh. Noman en zoon, 1860
7e verb. dr.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6734
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202891
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Engelsche spraakkunst: met toepasselijke opstellen ter vertaling
Vorige scan Volgende scanScanned page
SPRAAKKUNST. 181
One does {loe do) not Ukeio he Men is niet gaarne Bedrogen.
deceived.
One loves one's self, of: toe Men bemint zich zeiven.
love ourselves.
One {toe) shouldlove one's (our) Men raoet zijne onders en meesters
•parents and tutors, liefhebben.
't Is duidelijk dat in dit geval ook in 't Hollandsch men met mj
kan worden verwisseld.
wil men aan den zin eene zeer uitgestrekte beteekenis geven, zoo
gebruikt men bij voorkeur we; in welk geval men zich ook in
't Hollandsch van wij zou kunnen bedienen; b. v.:
When we have not what we Wanneer men niet heeft wat men
love, we must love what we bemint, moet men beminnen wat
have, men heeft.
Men ziet dat waar one of we gebruikt wordt, het gezegde zoowel
op den spreker als op anderen betrekking heeft, hetgeen met they
of people 't geval niet is, zoo als wij straks zien zullen.
2o. Wanneer men meer bepaald van zekere menschen spreekt,
gebruikt men they:
I was present, when they ad' Ik was tegenwoordig, toen men
dressed the hing, den koning aansprak.
We arrived, when they began Wij kwamen aan, toen men be-
to play, gon te spelen.
30, Van nieuwstijdingen sprekende, gebruikt m^n people tTkihey
veelal onverschillig:
People say {they say), ihat peace Men zegt, dat devrede gesloten is.
is concluded.
Beter is 't, als men in een' geheel onbepaalden zin gebruikt wordt,
dat men 't werkwoord lijdend maakt:
It is said that peace has heen Men zegt (er wordt gezegd), dat
concluded, de vrede gesloten is.
This news is said to he true. Men zegt, dat dit nieuws waar is.
In voorbeelden als onder 2o en 3o genoemd hoort men, ook bij
ons, in den omgangstoon, wel eens zij of ze; b. v.: gij {zé) zeg-
gen, dat de vrede gesloten is; zij {ze) zeggen dat het niet waaris;
zij {ze) begonnen te spelen, toen ik binnenkwam', enz.
40. Men bedient zich ook dikwijls van the world voor v.:
The world has often more res- Men hecht dikwijls meer aan rang
peet for rank and di/nity, en aanzien, dan aan deugd of
than for virtue or morality, goede zeden.