Boekgegevens
Titel: Engelsche spraakkunst: met toepasselijke opstellen ter vertaling
Auteur: Murray, Lindley; Bruinvisch Maatjes, Adrianus
Uitgave: Zalt-Bommel: Joh. Noman en zoon, 1860
7e verb. dr.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6734
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202891
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Engelsche spraakkunst: met toepasselijke opstellen ter vertaling
Vorige scan Volgende scanScanned page
SPRAAKK UNST. 171
\ijflig breed. Hoe mhider 2 begeerten 3, hoe meer rnst. Ge-
hoorzaamheid is het zekerste middel 4, om onzen meerderen te
behagen. Weinige dingen zijn noodig, om een' wijzen man geluk-
kig te maken ; maar niels kan een' gek vergenoegen 5. Hoe
meer iemand in waardigheid 6 verhevefi 7 is , hoe minder hoog-
moed bij behoort 8 Ie bebben. De godsdienst leert 9 ons,
beleedigingen 10 geduldig Ie verdragen, liever dan ziehte
wreken. Hij is ee7% hoofd langer 11 dan uw broeder, die
de langste van ons allen is, Groole talenlen vindt men in eiken
%tand 12, en indien zij niet zoo zeer schitteren 13 in geringe
menscheii 14, zoo is 't door gebreh aan 15 zorg en aanhwee-
Icing 16. Kooplieden moeien naauwkeurig 17 zijn in 't na-
komen 18 hunner verbindtenissen 19. Scipio Africanus had
eerbied voor 20 zijue moeder , was edelmoedig 21 jegens zijne
ïusters, goed voor zijne bedienden en regtvaardig en vriendelijk
jegens iedereen.
2 the fewer. 9 to teach. 16 cDltivation,
3 desire. 10 insult. 17 exact.
4. means. 11 talier by the head. 18 to fulfil.
5 to satisfy. 12 condition. 19 eugagement.
6 dignity. 13 to shine. 20 was respectfnl to.
7 elevated. 14 low people. 21 liberal.
8 ooght. 15 for want of,
VIERDE HOOFDDEEL.
Over de Föornaamwoorden.
1. Over de Fersoonlijke Voornaamwoorden.
(Zie ook bladz. 30—32.)
De eerste en tweede persoon, / en thou, worden voor beide ge-
slachten gebruikt; maar in den derden persoon is he voor 't man-
nelijk; she voor 't vrouwelijk en it voor 't onzijdig.
Toti wordt zoowel voor Henkelvoud als meervoud gebezigd, en
thou wordt zeer weinig gebruikt.
Het laatste komt echter voor, wanneer men tot God spreekt; b. v.:
Thon, 0 Lord! art ihe source of Gij, o Heer! zijt de oorsprong van
all ihings, alle dingen.
Wanneer men bevestigend of ontkennend spreekt, staat bet voor*
naamwoord voor bet werkwoord:
I write a letter, Ik schrijf een' brief.