Boekgegevens
Titel: Engelsche spraakkunst: met toepasselijke opstellen ter vertaling
Auteur: Murray, Lindley; Bruinvisch Maatjes, Adrianus
Uitgave: Zalt-Bommel: Joh. Noman en zoon, 1860
7e verb. dr.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6734
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202891
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Engelsche spraakkunst: met toepasselijke opstellen ter vertaling
Vorige scan Volgende scanScanned page
SPRAAKK UNST. 127
iijd. Ik zie hen zelden ; waar zijn zij tocli ? Zij hebben se-
dert eene maond veel gewerkt, en geen' lijd gebad om uit te
gaan. Zij wandelden 's morgens en 's avoods, en verrigtlen
bunne beiigheden gedurende den dag. Zij hwellen 1 ons ge-
durig ; ik zal hen straffen , zoo als zij 't verdieuen. Waartoe
dient dat 2 ? Vraag dat aan onzen vriend K. Zij zullen waar-
schijnlijk bij u komen, om u geluk te tvenschen 3; ten minste
het was hun voornemen. Zult gij met hen komen ? In 't
geheel niet: ik blijf t'huis.
1 to torment. 2 to what purpose is that? 3 to congratalate.
115.
Hij spreekt beter dan bij scbrijff. Jk was niet weinig in verz
lege^iheid 1 toen ik dat zag ; nu, evenwel , denk ik er ge-
heel anders over 2. Ik zal het hem nooit vergeven, tenzij 3
hij mij belove, bet nimmer weer te doen. "Wij weten niet, waar
wij baar ontmoeten 4 zullen; maar wij zullen 't baar zeker
verbalen. Dat is zeer slecht gedaan; ik zal hem bestraffen 5.
Daar is niets ergtv dan dat; wij hebben hem van te voren ge-
waarschuwd. Dat alles is inderdaad wonderbaar; ten minste
V schijnt 6 mij zoo toe. Ga vrij naar hem loc, hij zal u vrien-
delijk ontvangen; ik zeg q ronduit mijn gevoelen. Toen wij
gisteren op weg waren, waaide 't vreesselijk; wij waren verheugd
t'huis te zijn.
1 pnzzled. 3 unless. 6 to panish.
2 1 am .... of another 4 to meet with. O it seems.
mind, opinion«
116.
Zij hebben ona vriendelijk onthaald 1 ; wij bebben verpligting
aan ben. Wij staan vroeg op, om naar den tuin Ie gaan eu
vruchten Ie -plukken 1. Zij zijn daar langs getrokken 3 en
bebben toen dien weg genomen. Wat hebben zij daarna gedaan?
Ik weet hel niet; doch alles was zigtbaar 4, wij waren zeiven
tegenwoordig. Zij bebben 't eenvoudig gedaan , cn dat is ook
1 to receive. 2 to pluck, 3 to march.
4 visible.