Boekgegevens
Titel: Engelsche spraakkunst: met toepasselijke opstellen ter vertaling
Auteur: Murray, Lindley; Bruinvisch Maatjes, Adrianus
Uitgave: Zalt-Bommel: Joh. Noman en zoon, 1860
7e verb. dr.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6734
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202891
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Engelsche spraakkunst: met toepasselijke opstellen ter vertaling
Vorige scan Volgende scanScanned page
136. ENGELSCHE
waar komen nwe bedienden? Van de buitenplaats mijns groot-
vaders, en uit den tuin onier tante; ten minste, zij zeggen7.
7 so.
112.
Wij zijn reeds overvloedig van alles voorzien, wij bebben
dus niets meer noodig^. Ik zag dit toevallig , en daarom ver-
tel ik 't u. Nu geeft bij Ie veel en dan te weinig: dit is
niet geregeld. Zij bebben ons edelmoedig beloond, wij bemin-
nen en eeren hen daarom. Ik zou gaarne doen hetgene gij
verlangt 1 ; maar de tijd laat 2 het mij niet toe. Gij loopt
te bard, ik kan u niet volgen ; gij moet langzamer gaan. Zij
kwamen één voor één , en niet allen tegelijk ; dat beviel 3
fTiij 't meest. Zij gingen trapswijze voort, en slaagden in bun
Toornemen ; zij waren liierover zeer verheugd. Dat kan niet
anders zijn, mijne vrienden ! Doen zij dit dan bij beurten ?
Ja, zoo als gij van daag gezien hebt.
1 to desire. 2 to permit, 3 o lease;
113.
Zij zullen tezamen naar die plaats gaan, en dit is ook 't
beste. Ik dacht, dat zij de een na den ander' zouden gaan.
Ik zie meer en meer, dat zij ongelijk hebben; maar zij willen
't volstrekt niet gelooven. Die koopman Iieeft mij eergisteren
betaald, ik heb dus geld om 'l noodige te koopen. Ilij schrijft
mij om den anderen dag een' brief, dus weet ik hoe hij
vaart 1. Zij komen om de drie jaren hier, cn blijven dan ten
roinste vijf of zes weken. Men heeft er mij niets van verteld ;
rij behoorden dit gedaan te Iiebben. Wie zou ben daartoe ver-
pligten ? Niemand; gelooft gij dit ook niel? Eenigen komen
*Toeg cn anderen Iaat: wat is bier de reden van? Ik zal dit
alles onderzoeken 2.
1 how he does. 2 to inquire iuto.
N^ lid.
Van tijd lot tijd komen zij mij bezoeken; ik bemin ben, zoo
als gij weet. llij doet bet spoedig, on verliest nimmer zijn'