Boekgegevens
Titel: Engelsche spraakkunst: met toepasselijke opstellen ter vertaling
Auteur: Murray, Lindley; Bruinvisch Maatjes, Adrianus
Uitgave: Zalt-Bommel: Joh. Noman en zoon, 1860
7e verb. dr.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6734
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202891
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Engelsche spraakkunst: met toepasselijke opstellen ter vertaling
Vorige scan Volgende scanScanned page
4 ENGELSCHE
Het onbepaald lidwoord zet men bij 't zelfstandige naamwoord,
als dit in een' algemeeoen zin genomen wordt: het bepaald lidwoord
gebruikt men, als men bepaald over iets spreekt.
Het verschillend gebruik en gewigt der lidwoorden is ook blijk-
baar uit de volgende voorbeelden: the son of a hing, de zoon eens
koniogs; a son of the hing ^ een zoon des konings; ihe son of the
hing, de zoon des konings. Elk dezer spreekwijzen heeft eene bij-
zondere beteekenis door het verschillend gebruik der lidwoorden.
Het onbepaald lidwoord kan alleen bij zelfstandige naamwoorden
in 't enkelvoud gevoegd worden; bet bepaald lidwoord gebruikt men
ook in 't meervoud.
Bij de woorden fev) en many maakt dit, betrekkelijk a, eene
uitzondering, dewijl bet dan, als niet-bepalend lidwoord, door een
meervoud gevolgd wordt; bij voorbeeld: a great many men, vele
(eeoe groote menigte) menschen; a few children, eenige vfeinige
kinderen.
Het zelfstandig naamwoord wordt zonder lidwoord gebruikt, wan-
neer het in een' geheel algemeenen, of in den uitgestreJctsien zin
genomen wordt; b. v.:
Perfection will never be attained by man.
De volmaaktheid zal nimmer door den mensch bereikt worden,
dat is:
Geene volmaaktheid, hetzij in deugd, in wijsheid, enz. zal
ooit door eenig' mensch, wie hij ook zij, bereikt kunnen
worden.
Prudence is commendable, de voorzigtigheid is prijselijk.
Falsehood is odious, de valschheid is verfoeijelijk.
Anger ought to be avoided, men moet de gramschap mijden.
Gold is precious, het goud is kostbaar.
Daartegen zegt men :
The perfection which he attained, de volmaaktheid, welke hij
bereikte.
The prudence of a good general, de voorzigtigheid van een'
goed' generaal.
In deze laatste voorbeelden moet het la^ perfection, prudence
zijn, omdat hier van bepaalde zaken gesproken wordt, welke door de
woorden tohich en of aangeduid zijn.