Boekgegevens
Titel: Engelsche spraakkunst: met toepasselijke opstellen ter vertaling
Auteur: Murray, Lindley; Bruinvisch Maatjes, Adrianus
Uitgave: Zalt-Bommel: Joh. Noman en zoon, 1860
7e verb. dr.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6734
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202891
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Engelsche spraakkunst: met toepasselijke opstellen ter vertaling
Vorige scan Volgende scanScanned page
114. ENGELSCHE
kid, ik verborg; hidden, verborgen; enz. Uitgezonderd to confide ,
toevertrouwen; to divide, verdeelen; to guide, geleiden, enz., welke
regelmatig zijn, even als alle overige werkwoorden van franschen of
latijnschen oorsprong, al gaan zij ook op eed, end, ide of ite uit. —
Voorts dient nog opgemerkt te worden, dat de werkwoorden op ide
en ite somtijds ook ode en ote hebben; als: to ride, rijden; I rode,
^ ik reed; — to write, schrijven; i wrote , ik schreef.
X 6^. Die op ead hebben in plaats daarvan ed, als: to lead, lei-
den; lied, ik leidde; led, geleid; — to read, lezen, verandert
wel niet van schrijfwijze; maar — zoo als reeds in de lijst is opge-
0 merkt — wel van klank; als: I read (spreek uit: ried), ik lees; 1
read (spreek uit: red), ik las; I have read (spreek uit: red), ik
heb gelezen.
" 7®. Die op ear hebben ore in den onvolmaakt verleden' tijd, en
forn in 't verleden deelwoord, als: to wear, slijten; Iwore, iksl^et;
toorn, gesleten.
8°. Die, welke op eep eindigen, veranderen dezen uitgang in ept,
als: io sleep, slapen; I slept, ik sliep; stept, geslapen.
9°. Onregelmatige werkwoorden op eel, veranderen in elt, als:
to feel, voelen; l feit, ik voelde; feit, gevoeld.
10°. Die, welke in ind uitgaan, hebben ound, als: io find, vin-
den; I found, ik vond; found, gevonden. Ais ook: to Und, bin-
den; io wind, winden. Hiervan zondere men die uit, welke van
zelfstandige naamwoorden zijn afgeleid, als: io hlind, verblinden; to
tnind, acht geven ; deze zijn regelmatig.
11°. Vele in ing hebben ang en ung: io sing, zingen; I sang,
ik zong; sung gezongen; to ring, luiden; I rang, enz.
12°. Soms verandert ive in ove en iven; als: to thrive, slagen;
I throve, ik slaagde; thriven, geslaagd.
13°. Die in ow, hebben in den onvolmaakt verleden* tijd ew, cn
in 't deelwoord own; bij voorbeeld: to grow, groeijen; 1 grew, ik
groeide; grown, gegroeid; io throw, werpen; threw, thrown, enz.
Zich deze regels wèl in 't hoofd te hebben geprent zal den leer-
ling, bij 't lezen en vertalen, van veel nat zijn.
Opstellen over de Onregelmatige Werkwoorden,
N". 93.
Ik slaap 1, ik sliep en ik heh geslapen. Sliep aw broeder
1 to sleep.