Boekgegevens
Titel: L. Mulder's Aardrijkskunde van Nederland
Auteur: Mulder, Lodewijk; Magnin, B.J.J.
Uitgave: Amsterdam: J.M.E. & G.H. Meijer, 1876
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6711
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202890
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Nederland, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   L. Mulder's Aardrijkskunde van Nederland
Vorige scan Volgende scanScanned page
BESCllttIJVING DER NEDERLANDEN.
Het rijk is verdeeld in elf provinciën. Deze provinciën zijn: Groningen,
Friesland, Drente, Overijssel, Gelderland, Utrecht, Noord-en Zuidholland
Zeeland, Noordbrabant en Limburg. Naar de grootte der oppervlakte gerang-
schikt, zijn ze als volgt: Noordbrabant, Gelderlaud, Overijssel, Friesland,
Zuidhollaud, Drente, Noordholiand, Groningen, Limburg, Zeeland en Utrecht.
Naar de volstrekte bevolking zijn zij: Zuidholland, Noordholland,
Gelderland, Noordbrabant, Friesland, Overijssel, Groningen, Limburg,
Zeeland, Utrecht en Drente; terwijl zij volgens de betrekkelijke bevolking
aldus op elkander volgen; Noordholland, Zuidholland, Utrecht, Zeeland, Lim-
burg, Groningen, Friesland, Gelderland, Noordbrabant, Overijssel en Drente.
Nederland wordt verdeeld in 4 militaire afdeelingen als:
Ie Afd. Züidbolland en Brabant ten westen van den Donge en bezuiden
den Amer, benevens de vesting Woudrichera en 't fort Loevestein,
(standplaats van den Bevelhebber te 's-Gravenhage);
2e Afd. Noordbrabanl ten oosten van den Donge en benoorden den
Amer, benevens Limburg (id. te 's-Iiertogenbosch);
3e. Afd.GelderlandjOverijssel, Friesland,Groningen,enDrente(id. te Arnhem);
4e Afd. Noordholland en Utrecht (id. te Amsterdam.)
De Nederlanders stammen af van de Germanen en bezitten vele
goede hoedanigheden, die als het ware een erfdeel zijn van hunne vaderen,
sedert eeuwen beroemd om hunne standvastigheid, hun geduld, hunne
onkreukbare, goede trouw en hunne onwrikbare vaderlandsliefde. Overal,
waar de inmenging van vreemde bestanddeelen, door het verkeer en den
invloed van andere natiën, nog niet merkbaar is, vindt men diezelfde
eigenschappen nog onvervalscht in het hart des volks terug. Het aantal
geleerden en kunstenaars, welke ons vaderland heeft opgeleverd, moge
tol bewijs strekken, hoe het ook in dit opzicht voor geeii der overige
landen behoeft te wijken, ja zelfs vele daarvan overtreft. Weinig volken
kunnen b. v. zulk een aantal beroemde schilders aantoonen, als het onze.
De weinige bekendheid onzer taal moge de reden wezen, dat onze schrijvers
buiten *s lands minder gekend zijn, zoowel in proza als poezie heeft onze
letterkunde een tal van meesterstukken aan te wijzen. In de laatste jaren
evenwel worden zoowel onze klassieke als hedendaagsche schrijvers meer
in den vreemde gekend, althans gezocht; zulks getuigen de vele verta-
lingen van Nederl. Litteratuur. Trouwens het karakter eens volks is uit
zijne geschiedenis te beooordeelen, en de onze is zeker eene der roem-
rijkste van Europa. Daar ons bestek niet gedoogt verder daarover uit
te wijden, verwijzen wij hieromtrent den lezer tot die alleveringen van
dit werk, welke meer bepaaldelp de geschiedenis der Nederlanden behan-
delen. ^Nummer 55 tot 39 en 43).
2