Boekgegevens
Titel: L. Mulder's Aardrijkskunde van Nederland
Auteur: Mulder, Lodewijk; Magnin, B.J.J.
Uitgave: Amsterdam: J.M.E. & G.H. Meijer, 1876
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6711
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202890
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Nederland, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   L. Mulder's Aardrijkskunde van Nederland
Vorige scan Volgende scanScanned page
BB
BESCHRIJVING DER NEDERLANDEN.
Onder de kerken is de Nieuwe Kerk merkwaardig door liet praalgraf
der gebroeders Jan en Cornelis Evertsen, Luitenant-Admiraals van Zee-
land, en door de gedenkteekenen voor Graaf Willem U en Floris de Voogd.
Dc haven der stad, die ïn het Sloe valt, heeft ruim een uur gaans
lengte, maar wordt met veel moeite voor verzanding bewaard.
Vlissingen, met 9.655 inwoners, is eene vesting aan den mond der
Westerschelde. Op het aldaar liggende wachtschip is eene inrichting tol
opleiding van bootsmansleerlingen, waar aan ongeveer 50 jongelingen
onderwijs wordt gegeven.(1) Hier zijn geboren de zeehelden J. Banckert,
J. en C. Evertsen, J. de Moor, en M. A. de Rüyter, voor welken laat-
sten alhier een standbeeld is opgericht.
Veere, insgelyks op Walcheren gelegen, was vroeger eene zeer bloei-
ende stad, doch is nu geheel vervallen en telt 1.218 inwoners. Ge-
boorteplaats van Maria van Beig'ersbergh, vrouw van Hugo de Groot.
Zierikzee, eene der oudste Zeeuwsche steden, met 8.024 inwoners, op hel
eiland Schouwen.
Brouwershaven, met 1.918 inwoners, insgclijk op Schouwen gelegen,
heeft eene voortreffelijke reede, in welke de haven uitloopt. Men vindt
er het standbeeld van den alhier geboren volksdichter Jacob Cats, van
wiens werken op het stadhuis een exemplaar met eigenhandig getcc-
kende opdracht aanwezig is.
Tholen, met 2.657 inwoners, ligt op het schoone en vruchtbare eiland
van dien naam.
Goès, met 6,263 inwoners, is de eenige stad op Zuid-Beveland. Men
vindt er nog een gebouw dat een overblijfsel is van een oud kasteel,
waarin, onder anderen de gravin Jacoba van Beueren in hel begin der
15e eeuw haar verblijf hield, Volgens de overlevering is de moerbe-
ziënboom in de nabijheid, die jaarlijks nog schoone vruchten oplevert,
door haar geplant, en zou dus ruim vier eeuwen oud zijn. Het slot
dient ihans tot herberg. In de Groote kerk vindt men hel gedenk-
teeken voor Frans Naerebout,
In Zeeuwsch-Vlaanderen zijn de voornaamste sleden:
Aardenbnrg, met 1.663 inwoners, alwaar op hel stadhuis een perkamen-
ten blad en eene afbeelding voorbanden zijn van de dappere verdediging
der stad legen een aanval der Franschen in 1672, door den vaandrig
Elias Beebman. wiens degen ook hier bewaard wordt.
(i) Thans bevindt zich die inrichting, maar in algemeen grootere
gevens, le Amsterdam, en wel aan boord van Z. M. fregat dc
gegevens
Wassenaar.
38