Boekgegevens
Titel: L. Mulder's Aardrijkskunde van Nederland
Auteur: Mulder, Lodewijk; Magnin, B.J.J.
Uitgave: Amsterdam: J.M.E. & G.H. Meijer, 1876
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6711
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202890
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Nederland, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   L. Mulder's Aardrijkskunde van Nederland
Vorige scan Volgende scanScanned page
BESCHRIJVING DER NEDERLANDEN.
4.240; Croesbeek 4.099; lieerde 5Lienden 3.926; Maurik 3.472;
Oldebrock 4.798; Putten 4.444; IVieden tO.193; Steenderen 3.420; Ub-
bergen 3.118; Valburg 4.749; Voora/ 8.776; Wamel 4.616; IViscA
5.779 inw.
ZEELAND.
Deze provincie, ruim 32,2 Q geogr. mijlen groot, beval 182.365
inwoners, en bestaat voor hel grootste gedeelte uit eilanden, door de
monden der Schelde gevormd, als: Walcheren, Noord-Beveland, Zuid'
Beveland, thans vereenigd met Wolfaartsdyk en Oost-Beveland, Schouwen,
Duiveland en Tholen, benevens een gedeelte vastland in bet Zuiden,
Staats- of Zeeuwsch'Vlaanderen, genoemd, en het vroegere eiland St.
Philipsland, in 1858 aan den vasten wal van Noord-Brabant verbonden.
De grond is er over hel algemeen zeer laag en wordt door de
duinen, die een gedeelte van de west- en noordkust omzoomen, en
verder door sterke dijken, paalwerken, rijsbermen, stroobekrammingen
cn andere middelen tegen de aanvallen en overslroomingen der zee
beveiligd. De kosten van gewoon onderhoud der dijken enz. bedragen
ruim een millioen gulden 'sjaars. De bodem van Zeeland bestaat uit
zeer vruchtbare, veelal zware klei* Geene onzer provinciën heeri naar
verhouding zooveel bebouwde gronden. De Zeeuwsche larwe is beroemd,
de meekrap, eene plant waarvan de wortels, gedroogd en ïijn gestampt
lot verwen gebruikt worden, wordt bijna uitsluitend in Zeeland geteeld.
In vele gemeenten ten platten lande hebben de inwoners, wat karakter
cn kleeding betreft, nog groote overeenkomsl met die hunner voorvaderen.
Kloek, nijver en trouw, gul en oprecht, mogen de Zeeuwen nog de
oude spreuk ,,goed rond, goed Zeeuwsch" lol de hunne maken.
De voornaamste steden in Zeeland zyn:
Middelburg, dc hoofdstad, met 15.929 inwoners, nagenoeg in liet midden
van het eiland Walcheren gelegen. Hel is eene ruim gebouwde en nellc
slad,onder welker gebouwen men de Oude Abdij, onderscheidt; eenige schil-
derijen en tapijten zijn hier bezienswaard, zoomede de hooge abdijloren, met
cenklokkespel,nadal van Delft bel schoonste in ons land. Het Stadhuis, op de
markt, is een schoon gebouw van gothischen bouworde; hel werd in 1468
door Kabel den Stouten gesticht. Hel Museum in de Latijnschcschool-
straat, bevat onder anderen een kunstig planetarium cn, onder de zeld-
zaamheden hel louwslagerswiel, dal de admiraal de Ruïter in zijne
jeugd gedraaid heeft.
37