Boekgegevens
Titel: L. Mulder's Aardrijkskunde van Nederland
Auteur: Mulder, Lodewijk; Magnin, B.J.J.
Uitgave: Amsterdam: J.M.E. & G.H. Meijer, 1876
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6711
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202890
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Nederland, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   L. Mulder's Aardrijkskunde van Nederland
Vorige scan Volgende scanScanned page
BESCHRIJVING DER NEDERLANDEN.
de prachtige marmeren tombe van den beroemden vestingbouwkundige
en krijgsheld Menno Baron van Coehoorn vindt.
De Lemmer, is eene bloeiende en belangrijke zeehaven aan de Zui-
derzee, waar veel vertier is.
De Joure, een groot vlek met scheepstimmerwerven, is de geboorte-
plaats van Elias Annes Iïorger.
Ueerenveen, een aanzienlijk vlek aan de Compagnonsvaart, heeft heer-
lijke omstreken en bloeit door land- en tuinbouw en turfgraverij.
Tot de provincie Friesland behooren nog de eilanden Ameland en
Schiermonnikoog, wier inwoners vooral in vischvangst, gedeeltelijk ook
in veeteelt hun bestaan vinden. Verder het Bildl, met 9.825 inw.
Ferwerd, Dragten en Warns, waar in 1345 Willem IV sneuvelde.
DRENTE.
Deze provincie, hoewel eene der minst bevolkte van alle, als op ruim
48 □ geogr. mijlen slechts 109.454 menschen lellende, is de merk-
waardigste, wal haren rijkdom in overblijfselen der oudheid aangaat. Men
vindt hier sporen van Germaansche legerplaatsen, grafheuvelen, wapenen,
ringen, Romeinsche munten, enz. maar vooral de beroemde Hunebedden,
die uit ruwe opeengestapelde granielblokken bestaan, waaronder men
verbrande menschenbeenderen, wapentuig, enz. vond. Sommige dier
steenen hebben eene ongeloofelijke grootte. Het Hunebed te Borger
heeft een deksteen, dien men op 25,000 kilo zwaarte schat.
Bij het buurschap Yallhe vindt men een houten weg of brug, uit den
tijd der Romeinen, welke in 1818 werd ontdekt, bij gelegenheid van het
graven eener sloot. Zij loopt lot in de provincie Groningen.
De bekendste grafkelder ligt bij het dorp Ee3:t.
De grond in Drente bestaat voor een groot gedeelte uit veengi'ond
en heide, die evenwel meer en meer ontgonnen worden. De Maatschappij
van Weldadigheid, welker inrichtingen thans aan het Rijk zijn overge-
gaan, heeft hier hare voornaamste, en voorts eenige koloniën in Friesland en
Overijssel, tellende op 1 April 1853,10.693 inwoners, waaronder de amb-
tenaren. De kolonie Frederiksoord, waaraan de kolonie Willemsoord
grenst, ligt bij het dorp Vledder. Het voornaamste doel der kolonisatie
is de bebouwing van den grond, om daardoor de armoede te hulp te
komen. Behalve de turfgraverij is de bijenteelt een voorname tak van
bestaan in deze provincie.
32