Boekgegevens
Titel: L. Mulder's Aardrijkskunde van Nederland
Auteur: Mulder, Lodewijk; Magnin, B.J.J.
Uitgave: Amsterdam: J.M.E. & G.H. Meijer, 1876
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6711
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202890
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Nederland, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   L. Mulder's Aardrijkskunde van Nederland
Vorige scan Volgende scanScanned page
BESCllttIJVING DER NEDERLANDEN.
meer ten N.0. van de Lemmer; hel Sloler meer, len N. van Sloten; het
Sneeker meer: het Makkummer meer enz.
De voornaamste voortbrengselen van Friesland worden uitgevoerd, en
men zal zich daarvan eenig denkbeeld kunnen maken, wanneer men
weel, dat b. v. in hel jaar 1838 werden uitgevoerd ruim een
millioen pond ruw vlas, meer dan zeven millioen pond boter, meer dan
een millioen pond kaas en, uit twee dorpen, 335.000 kilo paling of aal,
alleen naar Londen. Duizende koeien worden jaarlijks naar Holland uit-
gevoerd; de schapen worden om hunne wol voor de beste in Nederland
gehouden; de Friesche paarden zijn beroemd; ook is de Friesche turf
zeer gezocht.
De inwoners hebben in hun karakter, hunne zedeu en taal nog veel
van hunne voorouders overgehouden; zij zijn ernstig en rustig, minder
spraakzaam dan de Hollanders, maken weinig plichtplegingen, en zijn over
't algemeen niet zeer geneigd, mei vreemdelingen in aanraking te komen.
Mogen die eigenschappen nu wel eens tot stugheid, en die vastheid van
karakter tol stijfhoofdigheid overgaan, zoodat men soms gezegd heeft:
„men kan der Friezen nek wel breken, niet buigen," — al wie nationaal
gevoel van eigenwaarde op prijs stelt, zal hel Friesche volkskarakter waar-
deeren. Hunne taal, eene geheel afzonderlijke, en die op het platte land
nog veel gesproken wordt, is wezenlijk schoon, en heeft, merkwaardig
genoeg, door alle eeuwen heen stand gehouden. In de sleden en door
de meest beschaalde klassen wordl evenwel de Nederlandsche taal gespro-
ken. De kleeding, die door hel volk nog als voor eeuwen gedragen wordt,
begint zich echter meer en meer naar de algemeen aangenomene te voegen.
De harddraverijen en hardrijderijen op schaatsen, waarin de Friezen
uitmunten, zijn nog altijd geliefde volksvermaken.
Friesland bevat elf steden, en het platte land is verdeeld in 32 griete-
nijen, ieder uil een grooter of kleiner aantal dorpen samengesteld.
Friesland is het eenigste gewest dal door alle wisseling der lijden, onder
bloei en vernedering, steeds zijn naam beeft behouden.
De hoofdstad der provincie is Leeuwarden, met 2G.50G inwoners, eene
net gebouwde stad, tweede residentie des rijks, die voornamelijk beslaat
door den handel in de voortbrengselen des land, welke hier ter markt
komen en naar elders verzonden worden.
Onder de openbare gebouwen bekleedt hei Koninklijk Paleis den eeTslen
rang; hier was het vroegere verblijf der Stadhouders van Friesland, van
welke men er nog eene fraaie verzameling afbeeldsels vindt.
Merkwaardig is ook het Blokhuis, met het huis van opsluiting en tuch-
tiging, een der hoofdgevangenissen van het rijk; alsmede de kanselarij,
30